skip to main content

KENNISGEVING MET BETREKKING TOT WERVING

Bijgewerkt: 24.05.2018 

In deze kennisgeving wordt uitgelegd hoe Cargill persoonsgegevens van sollicitanten gebruikt. We verwijzen hiernaar als 'Wervingsgegevens'. U hebt mogelijk ook bepaalde wettelijk rechten met betrekking tot Wervingsgegevens. In deze kennisgeving worden deze rechten samengevat.

Deze kennisgeving is van toepassing op sollicitaties die via de carrièrewebsite van Cargill zijn ingediend, inclusief via het systeem van derden genaamd Taleo, derde partijen, zoals arbeidsbureaus, sollicitatieborden en overige middelen, zoals per post en e-mail.

1. WELKE WERVINGSGEGEVENS VERZAMELT CARGILL?

Cargill verzamelt over het algemeen alleen Wervingsgegevens tijdens het wervingsproces, die noodzakelijk zijn om u te beoordelen voor de functie waarop u hebt gesolliciteerd.  Dit omvat de volgende categorieën:

 • Sollicitatiegegevens: in deze gegevens staat normaal gesproken vermeld wie u bent en ze helpen ons een beeld te schetsen van uw capaciteiten en behoudbaarheid voor bepaalde functies. Tot dit soort gegevens kan het volgende behoren: uw naam, contactgegevens, huidige bedrijf, gegevens uit uw cv (zoals professionele kwalificaties, arbeidsgeschiedenis, persoonlijke interesses en ervaringen), gegevens uit uw socialmedia-accounts of persoonlijke websites of accounts (zoals LinkedIn of Twitter), gegevens over het soort werk en de projecten waarbij u betrokken bent geweest en alle overige gegevens die u als onderdeel van uw sollicitatie wilt opgeven;
 • Gegevens wervingsproces: deze gegevens worden verzameld als onderdeel van uw wervingsproces, zoals uw prestaties bij beoordelingscentra of tijdens uw sollicitatie en de gegevens die zijn opgegeven door uw beoordelaars;
 • Gegevens over toekomstmogelijkheden: deze gegevens worden verzameld om u op de hoogte te houden van toekomstige functiemogelijkheden bij Cargill, zoals uw naam, e-mailadres, locatie, vakgebied en het soort functie waarin u geïnteresseerd bent;
 • Gegevens van de carrièrewebsite: deze gegevens zijn gerelateerd aan uw gebruik van de carrièrewebsite van Cargill, zoals uw IP-adres. Deze gegevens worden mogelijk verzameld via cookies en vergelijkbare technologie. Voor meer informatie over hoe Cargill cookies en vergelijkbare technologieën gebruikt, raadpleegt u de Online privacyverklaring van Cargill;
 • Persoonsgegevens over strafrechtelijke veroordeling of medische gegevens worden alleen beschikbaar gesteld indien toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

Cargill ontvangt de Wervingsgegevens gebruikelijk (a) rechtstreeks van uw (bijvoorbeeld wanneer u gegevens verstrekt als onderdeel van uw sollicitatie of tijdens het wervingsproces) of (b) van derden (bijvoorbeeld van arbeidsbureaus). Cargill geeft aan of de gevraagde gegevens verplicht of optioneel zijn. Cargill legt ook uit wat de gevolgen zijn indien u besluit om de gegevens niet te verstrekken die Cargill als verplicht acht. In sommige gevallen betekent dit dat Cargill niet in staat is om uw sollicitatie in behandeling te nemen. 

2. WAT DOET CARGILL MET UW WERVINGSGEGEVENS?

Tot de belangrijkste doeleinden waarvoor Cargill uw Wervingsgegevens gebruikt, behoren:

 • Het ondersteunen en in behandeling nemen van uw sollicitatie, bijvoorbeeld zodat Cargill kan beoordelen of u aan de functieomschrijving voldoet, om het aantal sollicitanten in te perken en om verwijzingen en professionele kwalificaties te controleren die door sollicitanten zijn verstrekt.
 • Het verbeteren van Cargill's sollicitatieprocedure, bijvoorbeeld om te garanderen dat de carrièrewebsite gebruiksvriendelijk is en de juiste en nuttige informatie bevat.
 • Beveiligingsbeheer, bijvoorbeeld om de veiligheid te garanderen van de gebouwen, middelen, gegevens, werknemers en overig personeel van Cargill.
 • Het naleven van wet- en regelgeving, zoals het naleven van de gezondheids- en veiligheidsvereisten en overige juridische of fiscale verplichtingen, of in verband met juridische procedures of een intern onderzoek of interne audit, evenals het garanderen van gelijke mogelijkheden.

Cargill kan de Wervingsgegevens die u verstrekt controleren en/of persoonsgegevens over u verzamelen van derden om te helpen bij 'Voorcontrole van werknemers'. Indien dit plaatsvindt:

 • U krijgt vooraf te horen welke aspecten van uw Wervingsgegevens gecontroleerd worden, inclusief een uitleg over hoe de voorcontrole van werknemers wordt uitgevoerd; en
 • Gegevens over strafrechtelijke veroordelingen (als deze worden verzameld) of medische gegevens worden uitsluitend verzameld via officieel erkende bronnen en in overeenstemming met toepasselijke wetgeving.

Cargill kan ook van u verlangen dat u een drugs- en alcoholtest ondergaat alvorens uw indiensttreding, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Cargill verwerkt uw Wervingsgegevens uitsluitend indien hier een juridische grondslag voor bestaat. Cargill verwerkt uw Wervingsgegevens normaal gesproken om te helpen bepalen of Cargill een arbeidsrelatie of -overeenkomst met u wil aangaan. Soms kan Cargill uw Wervingsgegevens verwerken, omdat u Cargill hiervoor toestemming hebt verleend. In dit geval kunt u uw toestemming op elk gewenst moment intrekken.

Cargill kan uw Wervingsgegevens ook verwerken om te voldoen aan zijn juridische verplichtingen of omdat het in het beste belang van Cargill is om dit te doen (bijvoorbeeld wanneer het noodzakelijk is om sollicitanten in detail te begrijpen, zodat Cargill een effectief wervingsproces kan hanteren).

Cargill kan persoonsgegevens met betrekking tot geslacht, ras, etnische afkomst of mentale gezondheid verwerken, indien deze verwerking verplicht is om aan de lokale wetgeving te voldoen en/of noodzakelijk is om gelijke kansen of behandeling te identificeren of te behouden.

3. PRINCIPES VAN GEGEVENSBESCHERMING VAN CARGILL

Cargill neemt de volgende principes met betrekking tot de bescherming van Wervingsgegevens in acht:

 • We verwerken gegevens op een eerlijke en rechtmatige wijze.
 • We verwerken gegevens voor een specifiek en rechtmatig bedrijfsdoeleinde en niet op een manier die onverenigbaar is met dat doeleinde.
 • We gebruiken Wervingsgegevens die adequaat, relevant en niet excessief zijn voor het doeleinde waarvoor ze zijn verwerkt.
 • We houden gegevens nauwkeurig bij en werken deze waar nodig bij.
 • We bewaren gegevens in een zodanige vorm dat identificatie niet mogelijk is gedurende een langere periode dan nodig is voor het doeleinde waarvoor ze zijn verzameld.
 • We beschermen gegevens tegen onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging of verlies, wijziging, ongeoorloofde bekendmaking of toegang door het treffen van passende technische en organisatorische maatregelen.
 • We verwerken gegevens in overeenstemming met de persoonlijke rechten van de betrokkene.

4. AAN WIE WORDEN UW WERVINGSGEGEVENS BEKENDGEMAAKT?

(a) Binnen Cargill

Cargill beperkt de toegang tot Wervingsgegevens tot personen binnen de onderneming die op de hoogte moeten zijn van die gegevens. Bepaalde personen binnen Cargill hebben bijvoorbeeld toegang tot uw Wervingsgegevens om uw sollicitatie te verwerken en het wervingsproces te beheren (dit kunnen teams en werknemers van Cargill's Talent Acquisition zijn, aan wie u zou rapporteren in het geval dat uw sollicitatie een voorspoedige afloop heeft). Als internationale onderneming die zaken doet over landsgrenzen heen, kan Cargill in dit verband worden geconfronteerd met situaties waarin gegevens moeten worden overgedragen aan een Cargill-bedrijf in een ander land, waaronder in landen waar persoonsgegevens mogelijk niet of minder wettelijk worden beschermd.

Cargill heeft een juridisch mechanisme geïmplementeerd dat bekend staat als bindende gedragsregels om bescherming te bieden om Wervingsgegevens van de EER te beschermen als ze worden overgedragen naar een ander Cargill-bedrijf.

(b) Buiten Cargill

Cargill deelt Wervingsgegevens met geautoriseerde externe serviceproviders om het wervingsproces te bevorderen en te beheren. Cargill kan uw Wervingsgegevens bijvoorbeeld delen met dergelijke serviceproviders om screening en verificatie van uw sollicitatie en de informatie die u aan ons hebt verstrekt, uit te voeren. Hiertoe behoren opleidings- en professionele kwalificaties.

Sommige van onze externe serviceproviders kunnen lid zijn van het Europese/Amerikaanse Privacy Shield (zie https://www.privacyshield.gov/list). Cargill vereist ook dat externe serviceproviders andere beschermingen implementeren voor persoonsgegevens die worden overgedragen van de EER.

Naast de externe serviceproviders maakt Cargill uw beroepsgegevens alleen bekend aan externe partijen buiten Cargill en diens serviceproviders:

 • wanneer dit wettelijk wordt vereist;
 • in reactie op een legitiem verzoek om assistentie van de politie of een andere wethandhavingsdienst; en/of
 • om juridisch advies te vragen aan externe advocaten van Cargill of in verband met een juridisch geschil met een externe partij.

5. HOELANG BEWAART CARGILL UW WERVINGSGEGEVENS?

Cargill bewaart uw Wervingsgegevens in overeenstemming met onze interne beleidsregels en procedures inzake retentie. Indien uw sollicitatie bij ons niet tot uw inbedrijfstelling leidt (of als u de functie weigert) dan bewaart Cargill uw Wervingsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het specifieke wervingsproces, tenzij u met een andere duur instemt waarbij Cargill uw Wervingsgegevens bewaart, zodat we u opnieuw kunnen benaderen indien een andere geschikte functie beschikbaar wordt.

6. WAAR BEWAART CARGILL UW WERVINGSGEGEVENS?

Wervingsgegevens kunnen worden overgedragen naar en opgeslagen op een locatie buiten het land waar deze worden verzameld (en voor EEA-sollicitanten buiten de EEA) in landen waar mogelijk minder strenge of geen gegevensbeschermingswetten gelden. Ze kunnen ook worden verwerkt door personeelsleden of onze leveranciers in overige rechtsgebieden waar minder strenge of geen gegevensbeschermingswetten gelden.

Wanneer Cargill uw Wervingsgegevens overdraagt, nemen we de wettelijk vereiste stappen om er zeker van te zijn dat er voldoende beschermingen zijn geïmplementeerd om uw Wervingsgegevens te beschermen en te garanderen dat deze veilig worden gehanteerd en in overeenstemming met deze kennisgeving. Als u zich in de EEA bevindt, kunt u contact met ons opnemen voor een kopie van de beschermingen die Cargill hanteert om uw Wervingsgegevens en privacyrechten in deze gevallen te beschermen.

7. UW RECHTEN UITOEFENEN

U hebt het recht om de Wervingsgegevens die Cargill over u heeft verzameld, in te zien, aan te laten passen of te laten wissen. U hebt mogelijk ook het recht om bezwaar te maken of beperkingen op te leggen ten aanzien van bepaalde verwerkingen van uw Wervingsgegevens en om een machine-leesbaar exemplaar aan te vragen van de Wervingsgegevens die u aan ons hebt verstrekt.

Elk verzoek ter uitoefeningen van een van deze rechten, wordt bij ons per geval beoordeeld. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarin Cargill niet wettelijk is verplicht om aan uw aanvraag te voldoen, of vanwege relevante wettelijke vrijstelling, vermeld in toepasselijke gegevensbeschermingswetgevingen.

Als u een fout opmerkt in uw sollicitatie die u wilt corrigeren of als u meer informatie wilt over zaken die gerelateerd zijn aan deze kennisgeving, neem dan contact op met het Global Privacy Office via [email protected] of

Global Privacy Office
[email protected]
Technology Governance, Risk & Control
9320 Excelsior Blvd
Hopkins MN 55343
Verenigde Staten

Als u problemen ondervindt met de manier waarop Cargill uw Wervingsgegevens heeft behandeld, dan dient u direct contact met ons op te nemen. Indien u hierna nog altijd ontevreden bent, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij uw nationale gegevensbeschermingsautoriteit.