skip to main content

THÔNG BÁO VỀ THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Ngày cập nhật: 24.05.2018

Thông báo này giải thích cách Cargill sử dụng Thông tin cá nhân về ứng viên xin việc. Chúng tôi gọi những thông tin này là "Thông tin tuyển dụng". Bạn cũng có thể có một số quyền hợp pháp đối với Thông tin tuyển dụng. Thông báo này cũng tóm tắt nội dung trong đó.

Thông báo này cũng áp dụng cho hồ sơ xin việc được gửi qua trang web việc làm của Cargill, bao gồm qua hệ thống bên thứ ba có tên là Taleo, các bên thứ ba, chẳng hạn như công ty tuyển dụng, bảng dán thông báo việc làm và các phương tiện khác như qua đường bưu điện và email.

1. CARGILL THU THẬP NHỮNG THÔNG TIN TUYỂN DỤNG NÀO?

Nói chung, trong quá trình tuyển dụng, Cargill chỉ thu thập Thông tin tuyển dụng cần thiết để đánh giá bạn cho vị trí đã ứng tuyển.  Thông tin này bao gồm các loại thông tin sau:

 • Thông tin trong hồ sơ xin việc: Thông tin này thường cho chúng tôi biết rõ về bạn và nắm được năng lực cũng như sự phù hợp của bạn đối với một số vị trí nhất định. Loại thông tin này có thể bao gồm tên của bạn, thông tin liên hệ, công ty hiện tại, thông tin trong CV/sơ yếu lý lịch (ví dụ như bằng cấp nghề nghiệp, quá trình công tác trước đây, sở thích cá nhân và kinh nghiệm), thông tin trong tài khoản mạng xã hội hoặc tài khoản hay trang web cá nhân của bạn (ví dụ như LinkedIn hoặc Twitter), thông tin về loại công việc cũng như dự án mà bạn đã tham gia và mọi thông tin khác mà bạn có thể muốn cung cấp cho chúng tôi trong khi ứng tuyển;
 • Thông tin về quá trình tuyển dụng: Thông tin này được thu thập từ quá trình tuyển dụng, chẳng hạn như kết quả đánh giá bạn tại trung tâm đánh giá hoặc cuộc phỏng vấn và thông tin mà những người giới thiệu bạn cung cấp;
 • Thông tin về cơ hội trong tương lai: Thông tin này được thu thập nhằm duy trì liên lạc với bạn về các cơ hội việc làm trong tương lai tại Cargill, chẳng hạn như tên, email, vị trí, lĩnh vực chuyên môn và loại vai trò mà bạn quan tâm;
 • Thông tin trên trang web việc làm: Đây là những thông tin liên quan đến việc bạn sử dụng trang web việc làm của Cargill, ví dụ như địa chỉ IP của bạn. Thông tin này có thể được thu thập bằng cookie và công nghệ tương tự. Để biết thêm thông tin về cách Cargill sử dụng cookie và các công nghệ tương tự, vui lòng xem Thông báo bảo mật trên mạng của Cargill;
 • Chúng tôi sẽ chỉ thu thập Thông tin cá nhân về trường hợp kết án hình sự hoặc thông tin y tế trong trường hợp luật áp dụng cho phép.

Nói chung, Cargill tiếp nhận Thông tin tuyển dụng (a) trực tiếp từ bạn (ví dụ như khi bạn cung cấp thông tin trong quá trình ứng tuyển hoặc trong quá trình tuyển dụng) hoặc (b) từ bên thứ ba (ví dụ như từ công ty tuyển dụng). Cargill sẽ cho biết thông tin được yêu cầu cung cấp là thông tin bắt buộc hay tùy chọn. Cargill cũng sẽ giải thích hậu quả nếu bạn quyết định không cung cấp thông tin mà Cargill đã chỉ rõ là thông tin bắt buộc. Trong một số trường hợp, điều này có thể mang nghĩa là Cargill không thể xử lý hồ sơ xin việc của bạn. 

2. CARGILL SẼ LÀM GÌ VỚI THÔNG TIN TUYỂN DỤNG CỦA BẠN?

Cargill sử dụng Thông tin tuyển dụng của bạn cho các mục đích chính sau đây:

 • Hỗ trợ và xử lý hồ sơ xin việc của bạn, ví dụ như để Cargill có thể đánh giá khả năng của bạn trong việc đáp ứng yêu cầu cụ thể của công việc, sàng lọc ứng viên, xác minh thông tin giới thiệu và bằng cấp nghề nghiệp mà ứng viên cung cấp.
 • Cải tiến quy trình ứng tuyển của Cargill, ví dụ như để đảm bảo rằng trang web việc làm thân thiện với người dùng đồng thời chứa nội dung phù hợp và hữu ích.
 • Quản lý vấn đề an ninh, ví dụ như để đảm bảo sự an toàn cho cơ sở, tài sản, thông tin và nhân viên của Cargill.
 • Tuân thủ quy định và luật pháp, chẳng hạn như tuân thủ các yêu cầu về y tế & an toàn cũng như các nghĩa vụ pháp lý hoặc tài chính khác, hoặc liên quan đến kiện tụng hoặc một cuộc kiểm toán hay điều tra nội bộ, cũng như theo dõi vấn đề bình đẳng cơ hội.

Cargill có thể xác minh Thông tin tuyển dụng mà bạn cung cấp và/hoặc thu thập Thông tin cá nhân về bạn từ các nguồn bên thứ ba để hỗ trợ công tác “Kiểm tra trước khi tuyển dụng”. Nếu hoạt động này diễn ra:

 • Cargill sẽ thông báo trước cho bạn về những khía cạnh sẽ xác minh Thông tin tuyển dụng, bao gồm cả việc giải thích về cách tiến hành công tác Kiểm tra trước khi tuyển dụng; và
 • Thông tin về trường hợp kết án hình sự (nếu được thu thập) hoặc thông tin y tế sẽ chỉ được thu thập qua các nguồn được ủy quyền chính thức và tuân theo luật áp dụng.

Cargill cũng có thể yêu cầu bạn tham gia hoạt động kiểm tra tình trạng nghiện ma túy và rượu trước khi bắt đầu công việc, theo luật áp dụng.

Cargill sẽ chỉ xử lý Thông tin tuyển dụng của bạn trong trường hợp có cơ sở pháp lý để thực hiện việc này. Nói chung, Cargill sẽ xử lý Thông tin tuyển dụng của bạn để quyết định có tham gia vào mối quan hệ tuyển dụng hoặc ký kết hợp đồng tuyển dụng với bạn hay không. Trong những trường hợp khác, Cargill sẽ xử lý Thông tin tuyển dụng của bạn vì bạn đã đồng ý cho phép Cargill thực hiện việc này. Trong trường hợp đó, bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình bất cứ lúc nào.

Cargill cũng có thể xử lý Thông tin tuyển dụng của bạn để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý của Cargill hoặc vì Cargill có lợi ích kinh doanh hợp pháp để thực hiện việc này (ví dụ như trong trường hợp cần hiểu đầy đủ mọi thông tin chi tiết về ứng viên để Cargill có thể điều hành quá trình tuyển dụng một cách hiệu quả).

Cargill có thể xử lý Thông tin cá nhân liên quan đến giới tính, chủng tộc, nguồn gốc dân tộc hoặc sức khỏe thể chất hay tinh thần của bạn, trong trường hợp việc xử lý này là bắt buộc để tuân thủ luật nước sở tại và/hoặc cần thiết để xác định hay xem xét liên tục sự bình đẳng cơ hội hoặc đối xử công bằng có đang diễn ra hay không.

3. NGUYÊN TẮC BẢO MẬT DỮ LIỆU CỦA CARGILL

Cargill tuân theo các nguyên tắc sau liên quan đến Thông tin tuyển dụng:

 • Chúng tôi xử lý thông tin công bằng và hợp pháp;
 • Chúng ta xử lý thông tin cho mục đích kinh doanh hợp pháp cụ thể và không xử lý theo cách thức không phù hợp với mục đích đó;
 • Chúng tôi sử dụng Thông tin tuyển dụng phù hợp, có liên quan và không vượt quá mục đích mà thông tin được xử lý;
 • Chúng tôi giữ thông tin chính xác và luôn cập nhật khi cần thiết;
 • Chúng tôi giữ thông tin ở dạng cho phép nhận dạng không vượt quá thời gian cần thiết cho mục đích của việc thu thập thông tin;
 • Chúng ta bảo vệ thông tin khỏi phá hoại do vô tình hoặc bất hợp pháp hay mất mát do vô tình, thay thế, tiết lộ hoặc truy cập trái phép bằng các biện pháp kỹ thuật và biện pháp tổ chức thích hợp;
 • Chúng ta xử lý thông tin theo quyền của Cá nhân.

4. THÔNG TIN TUYỂN DỤNG CỦA BẠN ĐƯỢC TIẾT LỘ CHO AI?

(a) Trong Cargill

Cargill hạn chế quyền truy cập vào Thông tin tuyển dụng trong phạm vi công ty, ở những người “cần phải biết” thông tin đó. Ví dụ, một số cá nhân trong Cargill sẽ có quyền truy cập Thông tin tuyển dụng của bạn để xử lý hồ sơ xin việc của bạn và quản lý quá trình tuyển dụng (những người này có thể bao gồm các cá nhân trong bộ phận Thu nhận nhân tài của Cargill và những người sẽ là cấp trên của bạn nếu bạn được tuyển dụng). Là công ty toàn cầu hoạt động kinh doanh ở nhiều quốc gia, có nhiều trường hợp trong đó nhu cầu “cần phải biết” này yêu cầu phải chuyển thông tin của bạn tới Cargill ở quốc gia khác, bao gồm các quốc gia có thể không có hoặc có ít biện pháp bảo vệ pháp lý cho Thông tin cá nhân.

Cargill đã triển khai cơ chế pháp lý "Quy tắc ràng buộc của công ty" nhằm cung cấp các biện pháp phù hợp để bảo vệ Thông tin tuyển dụng từ Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA) khi thông tin này được chuyển tới một công ty khác của Cargill.

(b) Bên ngoài Cargill

Cargill chia sẻ Thông tin tuyển dụng với Nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba được ủy quyền để tiến hành và quản lý quá trình tuyển dụng. Ví dụ, Cargill có thể chia sẻ Thông tin tuyển dụng của bạn với các nhà cung cấp dịch vụ như vậy để tiến hành sàng lọc và xác minh hồ sơ xin việc của bạn cũng như thông tin bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Quá trình này bao gồm xác minh bằng cấp học vấn và nghề nghiệp.

Xin lưu ý rằng một số Nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi có thể là thành viên của Thỏa thuận bảo vệ quyền riêng tư giữa Châu Âu và Hoa Kỳ (xem https://www.privacyshield.gov/list). Chúng tôi cũng có thông lệ yêu cầu Nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba triển khai các phương tiện khác để cung cấp các biện pháp bảo vệ phù hợp cho Thông tin cá nhân được chuyển từ EEA nếu thích hợp.

Ngoài Nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi, nhìn chung, Cargill sẽ chỉ tiết lộ Thông tin nhân sự của bạn ra bên ngoài Cargill và cho Nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba:

 • khi bắt buộc phải làm như vậy theo luật pháp;
 • để đáp ứng yêu cầu hỗ trợ hợp pháp của cảnh sát hoặc cơ quan thi hành luật khác; và/hoặc
 • để xin tư vấn pháp lý của luật sư bên ngoài Cargill hoặc liên quan đến tranh chấp với bên thứ ba.

5. CARGILL SẼ LƯU GIỮ THÔNG TIN TUYỂN DỤNG CỦA BẠN TRONG BAO LÂU?

Cargill sẽ lưu giữ Thông tin tuyển dụng của bạn theo chính sách và quy trình lưu giữ nội bộ của chúng tôi. Nếu chúng tôi không tuyển dụng bạn (hoặc nếu bạn từ chối vị trí đó), Cargill sẽ lưu giữ Thông tin tuyển dụng của bạn trong khoảng thời gian không quá thời gian cần thiết cho quá trình tuyển dụng cụ thể đó trừ khi bạn đồng ý cho phép Cargill lưu giữ Thông tin tuyển dụng của bạn trong một khoảng thời gian khác để chúng tôi có thể liên hệ lại với bạn nếu có vị trí khác phù hợp với bạn.

6. CARGILL LƯU TRỮ THÔNG TIN TUYỂN DỤNG CỦA BẠN Ở ĐÂU?

Thông tin tuyển dụng có thể được chuyển đến và lưu trữ tại một địa điểm ở những quốc gia không có hoặc có luật bảo vệ dữ liệu ít nghiêm ngặt hơn, nhưng bên ngoài quốc gia gửi thông tin (bao gồm cả địa điểm bên ngoài EEA đối với ứng viên ở EEA). Ngoài ra, nhân viên hoặc nhà cung cấp của chúng tôi ở các khu vực pháp lý khác không có hoặc có luật bảo vệ dữ liệu ít nghiêm ngặt hơn cũng có thể xử lý thông tin này.

Bất cứ khi nào Cargill chuyển Thông tin tuyển dụng của bạn, chúng tôi sẽ thực hiện các bước mà luật pháp yêu cầu nhằm đảm bảo áp dụng đầy đủ các biện pháp bảo vệ để bảo vệ Thông tin tuyển dụng của bạn, đồng thời đảm bảo rằng thông tin đó được xử lý an toàn và phù hợp với Thông báo này. Nếu bạn ở EEA, bạn có thể liên hệ với chúng tôi để nhận tài liệu về các biện pháp bảo vệ mà Cargill đã áp dụng để bảo vệ Thông tin tuyển dụng và các quyền riêng tư của bạn trong những trường hợp này.

7. THỰC HIỆN QUYỀN CỦA BẠN

Bạn có quyền yêu cầu Cargill cấp cho mình quyền truy cập vào, sửa hoặc xóa Thông tin tuyển dụng về bạn mà Cargill lưu giữ. Bạn cũng có quyền phản đối hoặc giới hạn một số hình thức xử lý Thông tin tuyển dụng của mình, đồng thời yêu cầu cung cấp một bản sao Thông tin tuyển dụng máy đọc được mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi.

Chúng tôi sẽ đánh giá mọi yêu cầu về việc thực hiện một trong các quyền này theo từng trường hợp. Có thể có trường hợp Cargill không phải tuân thủ yêu cầu của bạn theo luật hoặc vì các trường hợp miễn trừ pháp lý liên quan được quy định trong luật bảo vệ dữ liệu áp dụng.

Nếu bạn phát hiện và muốn sửa lỗi trong hồ sơ xin việc hoặc nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về bất cứ vấn đề gì liên quan đến Thông báo này, hãy liên hệ với Văn phòng Bảo mật Toàn cầu theo địa chỉ [email protected] hoặc

Văn phòng Bảo mật Toàn cầu
[email protected]
Bộ phận Quản lý công nghệ, rủi ro và kiểm soát
9320 Excelsior Blvd
Hopkins MN 55343
Hoa Kỳ

Nếu bạn lo ngại về cách Cargill đã xử lý Thông tin tuyển dụng của bạn, bạn nên liên hệ ngay với chúng tôi. Nếu bạn vẫn không hài lòng, bạn có thể khiếu nại lên Cơ quan Bảo vệ Dữ liệu tại quốc gia của bạn.