skip to main content

Условия за ползване на портала

Актуализирано:  26.03.2020

Настоящите условия за ползване („Условия за ползване“) уреждат използването на този Уеб сайт („Клиентски портал на Cargill“).  Клиентският портал на Cargill се предоставя и управлява от Cargill, Incorporated („Cargill“, „ние“, „нас“ или „наш“).  Използваните тук, местоимения „Вие“ и „Ваш“ се отнасят за физическото лице, организацията или друго лице, което има достъп или използва по друг начин Клиентския портал на Cargill.

Вашето съгласие

МОЛЯ, ПРЕГЛЕДАЙТЕ ВНИМАТЕЛНО НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ. ПРИ ДОСТЪПА ИЛИ ПОЛЗВАНЕТО НА КЛИЕНТСКИЯ ПОРТАЛ НА CARGILL ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ ДА СПАЗВАТЕ И ДА БЪДЕТЕ ОБВЪРЗАНИ  С НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ . АКО НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ, МОЛЯ, НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ КЛИЕНТСКИЯ ПОРТАЛ НА CARGILL.

Промени в Условията за ползване

Ние можем да променяме настоящите Условия за ползване по всяко време с незабавно влизане в сила, като публикуваме актуализираната версия на Клиентския портал на Cargill.  Всяка такава публикация ще включва датата на промяна в горната част на тази страница.  Използването на Клиентския портал на Cargill след всяка такава публикация представлява Ваше съгласие с променените Условия за ползване. Поради тази причина е важно Вие редовно да преглеждате публикуваната версия на настоящите Условия за ползване.

Можете да получите достъп до текущата версия на настоящите Условия за ползване по всяко време, като натиснете върху връзката, означена „Условия за ползване“ в долната част на всяка страница на Клиентския портал на Cargill.

Специални условия за секции, защитени с парола

Клиентският портал на Cargill включва секции, които са отворени за всички посетители и секции, защитени с парола.  Ако се регистрирате за използване на секция, защитена с парола, може да бъдете помолени да се съгласите (като поставите отметка в поле или натиснете върху бутон) със специални условия, уреждащи използването от Вас на секцията, защитена с парола. Ако тези специални условия се различават от настоящите Условия за ползване, специалните условия допълват или изменят настоящите Условия за ползване по отношение на темите на тези специални условия при  употребата от Вас на секцията, защитена с парола.  С изключение на променените от тези специални условия, настоящите Условия за ползване се прилагат за всички секции на Клиентския портал на Cargill.

Следните условия се отнасят само за секции, защитени с парола на Клиентския портал на Cargill:

  • Вие представяте и гарантирате, че информацията, която предоставяте като част от процеса на регистрация, както и по друг начин, е вярна, коректна и не е подвеждаща.
  • Вие ще използвате Вашите потребителско име и парола само за достъп до секциите, защитени с парола, до които имате достъп, и за никакви други цели. 
  • Вие ще пазите Вашата парола в тайна по всяко време, без да разкривате Вашата парола или да позволявате на друг да я използва и ще предотвратите неоторизирана употреба на Вашите потребителско име и парола.
  • Няма да прехвърляте или предоставяте  Вашите потребителско име и парола на трети лица. Всяко действие или бездействие от страна на всеки, на когото Вие разкривате Вашата парола, ще бъде считано за Ваше действие или бездействие. 
  • Ще уведомите незабавно Cargill, ако подозирате, че някой друг има достъп до Вашите потребителско име и парола. 
  • Ще спрете да използвате и ще изтриете паролата от всеки от Вашите записи при изтичане или прекратяване на ползването на Клиентския портал на Cargill.
  • Cargill може по своя преценка да променя по всяко време Вашите парола и потребителско име. 
  • Вие ще уведомите Cargill незабавно, ако получите каквато и да е информация чрез Клиентския портал на Cargill, до която не би трябвало да имате достъп.
  • Няма да разпространявате или разкривате информация или данни, предоставени на Вас чрез секция, защитена с парола (освен ако не е публично достъпна по друг начин), и ще приемете, че материалите, съдържащи се в секциите, защитени с парола, на Клиентския портал на Cargill, могат да бъдат от търговско значение и поверителни за Cargill.

Настоящите условия са важни за Cargill при предоставянето на секции, защитени с парола, на Клиентския портал на Cargill.  Cargill може да отмени  или да ограничи Вашия достъп или ползване на Клиентския портал на Cargill, включително да спре или прекрати Вашата потребителска регистрация, ако нарушите някое от тези условия.

Вашите декларации

Ако имате достъп или използвате Клиентския портал на Cargill от името на компания, Вие декларирате, че сте упълномощени да използвате Клиентския портал на Cargill от името на компанията, която  сте посочили, че представлявате и че както Вие, така и тази компания се съгласява с настоящите Условия за ползване и имате всички пълномощни и съгласия, задължителни за ползването на Клиентския портал на Cargill.

Вие декларирате, че ще поддържате най-високите стандарти за почтеност във всяка търговска операция, инициирана чрез Клиентския портал на Cargill.

Вие декларирате, че няма да участвате в дейност, която е увреждаща  за Клиентския портал на Cargill (напр. въвеждане на вируси, троянски кон, червеи, или друг материал, който е злонамерен).

Вие декларирате, че няма да правите опити да получите неоторизиран достъп до Клиентския портал на Cargill, сървърът, на който се съхранява Клиентският портал на Cargill или друг сървър, компютър или база данни, свързани с Клиентския портал на Cargill.

Обратна връзка

Ние приветстваме Вашите коментари, обратна връзка, предложения и други съобщения (общо наричани „Обратна връзка“).  Предоставянето на Обратна връзка обаче представлява да ни предоставите всички права, на собственост и ползите в световен мащаб в тази Обратна връзка, включително всички авторски права и други права на интелектуална собственост, като Обратната връзка ще бъде наша изключителна собственост.  В резултат на това, например, ние ще имаме право да прилагаме, експлоатираме, правим, използваме, копираме, разкриваме, показваме или изпълняваме публично, разпространяваме, подобряваме и променяме всякаква Обратна връзка с каквато и да е цел, без ограничения и без да Ви компенсираме. Поради тази причина не ни изпращайте Обратна връзка, която не желаете да ни предоставите .

Нашата онлайн политика за поверителност

Нашата Онлайн Политика за Поверителност описва как защитаваме Вашите поверителни данни, когато използвате Клиентския портал на Cargill, в това число включва информация за трансфер на данни от/до ЕС/ЕИП от/до САЩ. За да прегледате нашата Онлайн Политика за Поверителност, натиснете тук. Нашата Онлайн Политика за Поверителност е част от настоящите Условия за ползване.

Собственост и лиценз

Cargill или неговите лицензодатели притежават всички права, правото на собственост и ползите от Клиентския портал на Cargill. Текстът, снимките, изображенията, илюстрациите, графиките, аудио, видео и аудио-видео клиповете, както и други данни и материали, предоставени чрез Клиентския портал на Cargill (общо наричани „Съдържание“) са защитени съгласно законите за търговска марка, марка за услуга, търговско оформление, авторско право, патент, търговска тайна и други закони за интелектуалната собственост.  Без да ограничава изложеното по-горе, Съдържанието на портала е колективно произведение, собственост на Cargill съгласно американските и международните закони и договори за авторско право. Cargill притежава авторските права при подбора, координацията, оформлението и подобряването на Съдържанието. Нищо в настоящите Условия за ползване не представлява прехвърляне на право, право на ползване или ползи, в което и да е Съдържание.

С настоящото  Ви предоставяме ограничен лиценз за преглед, изтегляне и отпечатване на копия на всяко Съдържание, до което сте получили достъп в съответствие с настоящите Условия за ползване, единствено за Ваша вътрешна търговска употреба или за Ваша лична нетърговска употреба.  Този лиценз подлежи на следните условия: (1) Вие не премахвате, не променяте и не затруднявате разбирането на каквито и да било известия за авторско право, търговска марка или други права на собственост от Съдържанието, (2) Вие спазвате всички приложими закони, нормативни документи и регулации  и (3) Вие получавате съдържанието като  човешки потребител (не чрез „добиване на данни“, роботи или други автоматизирани методи за събиране или извличане на данни).  Cargill може да  отмени този лиценз по всяко време без предизвестие и със или без причина.  Cargill си запазва всички други права върху съдържанието и Вие се съгласявате, че няма да копирате, разпространявате, изпълнявате или показвате публично, да изготвяте производни произведения на базата му, да излъчвате, да експлоатирате или използвате която и да е част от Съдържанието или да разрешавате на други да го правят без предварително писмено разрешение. 

Търговски марки

Търговските марки и марките за услуги, използвани или показвани на Клиентския портал на Cargill („Търговски марки“), са регистрирани и нерегистрирани търговски марки на членове на компанията Cargill, нейни свързани лица или трети страни. Нямате право да използвате Търговски марки, показвани на Клиентския портал на Cargill, без предварително изрично писмено разрешение от Cargill или собственика на търговската марка.

Връзки

Клиентският портал на Cargill може да се свързва с други уеб сайтове, собственост на трети страни.  Връзката към уеб сайт на трета страна не представлява даване на одобрение на този уеб сайт на трета страна.   Ние не носим отговорност за действията, продуктите или съдържанието на тези трети страни или техните уеб сайтове.  Може да бъдете обвързани с условията за ползване на тези уеб сайтове.  Ако решите да получите достъп до такива свързани уеб сайтове, правите това на свой собствен риск.

Клиентският портал на Cargill може да съдържа и връзки към други уеб сайтове, собственост на Cargill или нейни филиали.  Условията за ползване на тези уеб сайтове се различават от настоящите Условия за ползване.  Преди да използвате друг уеб сайт, Вие трябва да прегледате условията за ползване на този уеб сайт.

Качване на съдържание

Всеки път, когато използвате функция, която Ви позволява да качвате съдържание на Клиентския портал на Cargill или да се свързвате с други потребители на Клиентския портал на Cargill, Вие не трябва да: (i) нарушавате което и да е приложимо местно, национално или международно законодателство или регулация ; (ii) причинявате  някаква незаконна или измамна цел или ефект ; (iii) изпращате съдържание, което е незаконно, обидно, клеветническо, нецензурно, нарушаващо права, заплашващо, невярно, подвеждащо или по друг начин неподходящо; или (iv) да изпращате вируси или бъгове, или друго увреждащо  съдържание, което може да увреди или да разруши Клиентския портал на Cargill или системите на Cargill. Вие гарантирате, че всеки такъв принос съответства на настоящите стандарти и Вие носите отговорност към Cargill и ще компенсирате Cargill за всяко нарушаване на настоящата гаранция. Ние имаме право да премахнем всяка публикация, която Вие сте направили на Клиентския портал на Cargill, ако считаме, че Вашата публикация не отговаря на настоящите стандарти. Вие носите отговорност за архивирането на Вашето съдържание.

Освобождаване от отговорност

КЛИЕНТСКИЯТ ПОРТАЛ НА CARGILL СЕ ПРЕДОСТАВЯ НА БАЗА „КАКТО Е“ И „КОГАТО Е ВЪЗМОЖНО“ БЕЗ КАКВИТО И ДА Е ДЕКЛАРАЦИИ ИЛИ ГАРАНЦИИ. В СТЕПЕНТА, РАЗРЕШЕНА ОТ ЗАКОНА, CARGILL, НЕГОВИТЕ СВЪРЗАНИ ЛИЦА И СЪОТВЕТНИТЕ ДИРЕКТОРИ, ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА, СЛУЖИТЕЛИ, АГЕНТИ, ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИ И СЕРВИЗНИ ДОСТАВЧИЦИ ИЗРИЧНО СЕ ОСВОБОЖДАВАТ ОТ ОТГОВОРНОСТ ОТ ВСИЧКИ ДЕКЛАРАЦИИ И ГАРАНЦИИ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СА ИЗРИЧНИ, ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ИЛИ ЗАКОНОВИ, ПО ОТНОШЕНИЕ НА (1) КЛИЕНТСКИЯ ПОРТАЛ НА CARGILL; (2) СЪДЪРЖАНИЕТО, ПРОДУКТИТЕ И УСЛУГИТЕ, ПРЕДЛАГАНИ ЧРЕЗ КЛИЕНТСКИЯ ПОРТАЛ НА CARGILL; (3) ВАШЕТО ПОЛЗВАНЕ НА КЛИЕНТСКИЯ ПОРТАЛ НА CARGILL; И (4) ВСИЧКИ УЕБСАЙТОВЕ, С КОИТО КЛИЕНТСКИЯТ ПОРТАЛ НА CARGILL Е СВЪРЗАН. БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОБЩИЯ ХАРАКТЕР НА ИЗЛОЖЕНОТО ПО-ГОРЕ, CARGILL, НЕГОВИТЕ СВЪРЗАНИ ЛИЦА И СЪОТВЕТНИТЕ ДИРЕКТОРИ, ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА, СЛУЖИТЕЛИ, АГЕНТИ, ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИ И СЕРВИЗНИ ДОСТАВЧИЦИ СИ ОСВОБОЖДАВАТ ОТ ОТГОВОРНОСТ ОТ ВСИЧКИ ДЕКЛАРАЦИИ И ГАРАНЦИИ (А) ЗА ТЪРГОВСКИ КАЧЕСТВА, ПРИГОДНОСТ ЗА КОНКРЕТНА ЦЕЛ, ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ И НЕНАРУШАВАНЕ НА ПРАВА; (Б) ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ХОДА НА СДЕЛКАТА ИЛИ ХОДА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ; (В) ОТНОСНО СИГУРНОСТТА НА КЛИЕНТСКИЯ ПОРТАЛ НА CARGILL ИЛИ СИСТЕМИТЕ НА CARGILL; (Г) ЧЕ СЪДЪРЖАНИЕТО Е ПРАВИЛНО, ПЪЛНО, АКТУАЛНО, РЕЛЕВАНТНО И НАДЕЖДНО; ИЛИ (Д) ЧЕ ВАШЕТО ПОЛЗВАНЕ НА КЛИЕНТСКИЯ ПОРТАЛ НА CARGILL ЩЕ БЪДЕ БЕЗ ПРЕКЪСВАНИЯ ИЛИ ГРЕШКИ.

Някои юрисдикции не позволяват ограничаването на определени гаранции, така че някои от тези декларации за освобождаване от отговорност могат да не се отнасят за Вас.

Ограничения на отговорността

ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА CARGILL, НЕГОВИТЕ СВЪРЗАНИ ЛИЦА ИЛИ СЪОТВЕТНИТЕ ДИРЕКТОРИ, ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА, СЛУЖИТЕЛИ, АГЕНТИ, ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИ И  ДОСТАВЧИЦИ НА УСЛУГИ, НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ КЪМ ВАС ИЛИ ТРЕТА СТРАНА ЗА КОСВЕНИ, ИНЦИДЕНТНИ, СПЕЦИФИЧНИ, ОТДЕЛНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЗАГУБИ ИЛИ ВРЕДИ , ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗАГУБИ НА ПЕЧАЛБИ, ПРИХОДИ, ИКОНОМИИ, ДАННИ ИЛИ РЕПУТАЦИЯ , ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С ДОСТЪПА, ПОЛЗВАНЕТО ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА КЛИЕНТСКИЯ ПОРТАЛ НА CARGILL, ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С КАКВОТО И ДА Е СЪДЪРЖАНИЕ, ПРОДУКТИ И УСЛУГИ, ПРЕДЛАГАНИ ЧРЕЗ КЛИЕНТСКИЯ ПОРТАЛ НА CARGILL.

В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ CARGILL, НЕГОВИТЕ СВЪРЗАНИ ЛИЦА ИЛИ СЪОТВЕТНИТЕ ДИРЕКТОРИ, ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА, СЛУЖИТЕЛИ, АГЕНТИ, ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИ И  ДОСТАВЧИЦИ НА УСЛУГИ, НЕ НОСЯТ СЪВКУПНА  ОТГОВОРНОСТ СЪГЛАСНО НАСТОЯЩИЯ ДОКУМЕНТ КЪМ ВАС ИЛИ ДО ТРЕТА СТРАНА, ПРЕТЕНДИРАЩА ЧРЕЗ ВАС НА КАКВОТО И ДА Е ОСНОВАНИЕ, ПРОИЗТИЧАЩО ОТ ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С КЛИЕНТСКИЯ ПОРТАЛ НА CARGILL, КОЯТО НАДВИШАВА 100,00 USD.

ВСЯКО ОТ ГОРЕИЗЛОЖЕНИТЕ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТ СЕ ПРИЛАГА ДО СТЕПЕНТА, РАЗРЕШЕНА ОТ ЗАКОНА, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ПРЕТЕНДИРАНАТА ОТГОВОРНОСТ Е ВЪЗ ОСНОВА НА ДОГОВОР , НЕБРЕЖНОСТ ИЛИ ДРУГ ДЕЛИКТ, ОБЕКТИВНА ОТГОВОРНОСТ ИЛИ НА ДРУГО ОСНОВАНИЕ, И ДОРИ АКО УПЪЛНОМОЩЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА CARGILL ИЛИ ЕДИН ОТ НЕГОВИТЕ СВЪРЗАНИ ЛИЦА, ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИ ИЛИ  ДОСТАВЧИЦИ НА УСЛУГИ Е БИЛ ИНФОРМИРАН ИЛИ Е ЗНАЕЛ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ТАКИВА ВРЕДИ , И НЕЗАВИСИМО ОТ УСПЕХА ИЛИ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ДРУГИ СРЕДСТВА ЗА ЗАЩИТА.

Някои юрисдикции не позволяват изключването на отговорност за определени видове вреди. Следователно някои от горните ограничения на отговорността може да не се отнасят до  Вас.

Прекратяване и изменение

Можем да прекратяваме или променяме Клиентския портал на Cargill (включително Съдържанието) изцяло или частично по всяко време без предупреждение.

Разни

Тълкуване.  При употребата си в настоящите Условия за ползване, терминът „включително“ означава „включително, но не само“.

Отказ от права.  Липсата на изискване на изпълнение на която и да е от разпоредбите на настоящите Условия за ползване или упражняване на което и да е право, предвидено тук не се счита за отказ от такава разпоредба или такова право. Всички случаи на отказ от права трябва да бъдат в писмена форма. Освен ако писменият отказ от права не съдържа изрично деклариране на противното, отказът от страна на някой от нас при нарушение на която и да е от разпоредбите на настоящите Условия за ползване или на което и да е право, предвидено в настоящия документ, не може да се тълкува като отказ от права за което и да е продължаващо или последващо нарушение на такава разпоредба, отказ от самата разпоредба или отказ от каквото и да е право съгласно настоящите Условия за ползване.

Разделност на клаузите.  Ако някоя от разпоредбите на настоящите Условия за ползване се счита от съд на компетентна юрисдикция за противоречаща на закона, тази разпоредба следва да се промени и тълкува така, че да постигне най-добре целите на първоначалната разпоредба в максимална степен, разрешена от закона, а останалите разпоредби на настоящите Условия за ползване остават в пълна сила и действие.

Приложимо право .  Настоящите Условия за ползване се уреждат съгласно правото  на щата Минесота и федералните закони на Съединените щати, без да се засягат разпоредбите на законите на страната, в която се намирате, които не могат да бъдат дерогирани от  договор и без позоваване на принципи на конфликт на закони, тъй като такива закони се прилагат към споразумения, сключени и изпълнявани изцяло в щата Минесота между жители на щата Минесота. 

Юрисдикционни въпроси.  Клиентският портал на Cargill се контролира и управлява от Съединените щати и не е предвиден за Прилагане на друга юрисдикция или закони, различни от законите на Съединените щати.  Клиентският портал на Cargill може да не е подходящ или достъпен за ползване в някои юрисдикции извън САЩ. Вие трябва за Ваша сметка да получите и поддържате в сила през цялото време на срока на настоящото Споразумение всички одобрения, лицензи, разрешителни и други разрешения, за да имате достъп до и да използвате Клиентския портал на Cargill. Вие следва да заведете всички правни действия или производства срещу нас, които произтичат от или се отнасят до настоящите условия за ползване, само в щатски или федерален съд в окръг Хенепин, Минесота. С настоящия документ Вие се съгласявате без право на отмяна и предоставяте на персоналната юрисдикция на посочените съдилища всички искове, предявени съгласно настоящите Условия за ползване.

Цялостно споразумение.  Настоящите Условия за ползване съдържат цялостното разбиране и споразумение между Вас и нас по отношение на Клиентския портал на Cargill и заместват всички предишни комуникации, преговори и споразумения, независимо дали са устни, писмени или електронни, между Вас и нас по отношение на това.

За връзка с нас

Ако имате въпроси или искате да изпратите съобщение или Обратна връзка съгласно настоящите Условия за ползване,

изпратете имейл на [email protected]

Пишете ни на адрес:

Cargill Customer Portal Terms of Use Inquiries
Cargill Corporate Affairs #50
Cargill, Inc.
PO Box 9300
Minneapolis, MN  55440-9300