skip to main content

Gebruiksvoorwaarden portal

Bijgewerkt:  26-03-2020

Deze gebruiksvoorwaarden ('Gebruiksvoorwaarden')  zijn van toepassing op het gebruik van deze website (de 'Cargill Klantportal').  De Cargill Klantportal wordt geëxploiteerd en verzorgd door Cargill, Incorporated ('Cargill,' 'wij,' 'ons' of 'onze') .  Zoals in deze Gebruiksvoorwaarden gebruikt, verwijzen 'u' en uw' naar de natuurlijke persoon, entiteit of andere rechtspersoon die toegang heeft tot of anderszins gebruik maakt van de Cargill Klantportal.

Uw toestemming

LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR. DOOR TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN DE CARGILL KLANTPORTAL VERKLAART U ZICH AKKOORD MET DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, MAG U GEEN GEBRUIK MAKEN VAN DE CARGILL KLANTPORTAL.

Wijzigingen in deze Gebruiksvoorwaarden

We kunnen deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde met onmiddellijke ingang wijzigen door een herziene versie te publiceren op de Cargill Klantportal.  In deze plaatsing op de portal wordt de datum van de herziening aan de bovenkant van de pagina vermeld.  Uw gebruik van de Cargill Klantportal na een dergelijke plaatsing betekent dat u akkoord gaat met de herziene Gebruiksvoorwaarden. Daarom is het belangrijk dat u regelmatig de op het portal geposte versie van deze Gebruiksvoorwaarden controleert.

U kunt de huidige versie van deze Gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment bekijken door te klikken op de link met de tekst "Gebruiksvoorwaarden" onder aan elke pagina van de Cargill Klantportal.

Bijzondere voorwaarden voor met een wachtwoord beschermde gedeeltes

Het Cargill Customer Portal omvat gedeeltes die open zijn voor alle bezoekers en met een wachtwoord beveiligde gedeeltes.  Als u zich registreert voor gebruik van een met een wachtwoord beveiligd gedeelte, wordt u mogelijk gevraagd om (door het aanvinken van een vakje of klikken op een knop) akkoord te gaan met de bijzondere voorwaarden. Als deze bijzondere voorwaarden afwijken van deze Gebruiksvoorwaarden, vormen deze voorwaarden een aanvulling op of een wijziging van deze Gebruiksvoorwaarden met betrekking tot de onderwerpen van deze speciale voorwaarden in uw gebruik van de met een wachtwoord beveiligde omgeving.  Behalve zoals door deze bijzondere voorwaarden gewijzigd, zijn deze Gebruiksvoorwaarden van toepassing op alle gedeeltes van de Cargill Klantportal.

De volgende voorwaarden gelden alleen voor met een wachtwoord beveiligde gedeeltes van de Cargill Klantportal:

  • U verklaart en garandeert dat de gegevens die u verstrekt als onderdeel van het registratieproces en voor andere doeleinden waar, juist en niet misleidend zijn.
  • U gebruikt uw gebruikersnaam en wachtwoord alleen om toegang te verkrijgen tot de met een wachtwoord beveiligde omgeving waartoe u toegang hebt, en niet voor andere doeleinden. 
  • U houdt uw wachtwoord te allen tijde geheim, maakt uw wachtwoord niet bekend en staat niet toe dat iemand anders uw wachtwoord gebruikt, en voorkomt ongeoorloofd gebruik van uw gebruikersnaam en wachtwoord.
  • U geeft uw gebruikersnaam en wachtwoord niet door aan derden. Enig handelen of nalaten door iemand aan wie u uw wachtwoord doorgeeft, wordt behandeld alsof deze zich zelf schuldig heeft gemaakt aan een bepaald handelen of nalaten.
  • U stelt Cargill onmiddellijk op de hoogte als u vermoedt dat iemand anders toegang heeft tot uw gebruikersnaam en wachtwoord.
  • U stopt met het gebruik van en verwijdert het wachtwoord uit al uw gegevens na afloop of beëindiging van uw gebruik van de Cargill Klantportal.
  • Cargill mag uw wachtwoord en gebruikersnaam te allen tijde naar eigen goeddunken wijzigen.
  • U stelt Cargill onmiddellijk op de hoogte als u via de Cargill Klantportal informatie ontvangt waartoe u geen toegang zou mogen hebben.
  • U verspreidt of openbaart geen informatie of gegevens die aan u verstrekt zijnvia een met een wachtwoord beveiligd gedeelte (tenzij deze informatie of gegevens anderszins openbaar beschikbaar zijn), en erkent dat het materiaal dat opgenomen is in de met een wachtwoord beveiligde gedeeltes van de Cargill Klantportal voor Cargill commercieel gevoelig en vertrouwelijk kan zijn.

Deze algemene voorwaarden zijn voor Cargill fundamenteel voor het aanbieden van de met een wachtwoord beveiligde gedeeltes van de Cargill Klantportal.  Wanneer u één van deze voorwaarden schendt, kan Cargill uw toegang tot of gebruik van de Cargill Klantportal annuleren of beperken, met inbegrip van opschorting of beëindiging van uw gebruikersaccount.

Uw verklaringen

Als u namens een bedrijf toegang verkrijgt tot of gebruik maakt van de Cargill Klantportal, verklaart u dat u bevoegd bent om de Cargill Klantportal te gebruiken namens het bedrijf waarvan u aangeeft dat u het vertegenwoordigt en dat u  en dat bedrijf hebben ingestemd met deze Gebruiksvoorwaarden en allen beschikken over alle vereiste machtigingen en toestemmingen om de Cargill Klantportal te gebruiken.

U verklaart dat u de hoogste integriteitsnormen handhaaft bij elke zakelijke transactie die via de Cargill Klantportal wordt geïnitieerd.

U verklaart dat u zich niet zal bezighouden met activiteiten die schadelijk zijn voor de Cargill Klantportal (bijv.  introduceren van virussen, Trojaanse paarden, wormen of ander schadelijk materiaal).

U verklaart dat u niet zult proberen om ongeoorloofde toegang te verkrijgen tot de Cargill Klantportal, de server waarop de Cargill Klantportal is opgeslagen of een andere server, computer of database die verbonden is met de Cargill Klantportal.

Feedback

Wij verwelkomen uw opmerkingen, feedback, suggesties en andere reacties (gezamenlijk: 'Feedback').  De indiening van Feedback vormt echter een overdracht aan ons van alle wereldwijde rechten, aanspraken en belangen in deze Feedback, met inbegrip van alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, en Feedback wordt onze exclusieve eigendom.  Daardoor zijn wij bijvoorbeeld bevoegd om feedback in de praktijk te testen, te exploiteren, maken, gebruiken, kopiëren, openbaar maken, weergeven of publiceren, verspreiden, verbeteren en aanpassen, zonder voorbehoud en zonder schadeloosstelling. Stuur ons daarom geen Feedback die u niet aan ons wilt overdragen.

Ons Online privacybeleid

Ons Online privacybeleid beschrijft hoe wij uw privacy beschermen tijdens uw gebruik van de Cargill Klantportal. Klik hier om ons Online privacybeleid in te zien. Ons Online privacybeleid maakt deel uit van en wordt hierbij opgenomen in deze Gebruiksvoorwaarden.

Eigendom en licentie

Alle rechten, aanspraken en belangen in de Cargill Klantportal behoren toe aan Cargill of zijn licentiegevers.  De tekst, foto's, beelden, illustraties, afbeeldingen, audio, video en audio-videoclips en andere gegevens en materiaal dat verstrekt wordt via het Cargill Klantenportal (gezamenlijk: "Inhoud") worden beschermd door handelsmerken, servicemerken, huisstijlen, auteursrecht, octrooien, handelsgeheimen of intellectuele eigendomsrechten.  Zonder beperking van het voorgaande is de inhoud van de portal een collectief werk dat onder Amerikaanse en internationaal auteursrechtwetgeving en -verdragen eigendom is van Cargill. Cargill bezit het auteursrecht op de selectie, coördinatie, rangschikking en verrijking van de inhoud. Niets in deze Gebruiksvoorwaarden vormt een overdracht in en rechten, aanspraken of belangen in de Inhoud.

Hierbij verlenen wij u een beperkte licentie voor het bekijken, downloaden en afdrukken van kopieën van inhoud waartoe u uitsluitend voor uw interne zakelijke doeleinden of voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik, in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden toegang tot hebt verkregen.  Voor deze licentie gelden de volgende voorwaarden: (1) u mag geen auteursrechten, handelsmerken of andere eigendomsaanduidingen uit de Inhoud verwijderen, aanpassen of verdoezelen (2) u voldoet aan alle toepasselijke wet- en regelgeving (3) u verkrijgt de inhoud als een menselijke gebruiker (niet via datamining, robots of andere geautomatiseerde gegevensverzamelings- of extractiemethoden).  Cargill kan deze licentie op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving of zonder reden intrekken.  Cargill behoudt alle rechten op de inhoud, en u  stemt ermee in om de Inhoud niet te kopiëren, verspreiden, uit te voeren of publiekelijk weer te geven, afgeleide werken te maken op basis van de inhoud of deze uit te zenden, te exploiteren of gebruiken, of anderen toe te staan om hetzelfde te doen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. 

Handelsmerken

De handelsmerken en dienstmerken die op de Cargill Klantportal worden gebruikt of weergegeven ("Handelsmerken") zijn geregistreerde en ongeregistreerde handelsmerken van leden van Cargill, zijn gelieerde ondernemingen of derden. U mag handelsmerken die worden weergegeven op de Cargill Klantportal niet gebruiken zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Cargill of de eigenaar van het handelsmerk.

Links

De Cargill Klantportal kan links bevatten naar andere websites die eigendom zijn van derden.  Een link naar een website van derden vormt geen goedkeuring van die website.   Wij zijn niet verantwoordelijk voor de acties, producten of inhoud van deze derden of hun websites.  U kunt gebonden zijn aan de gebruiksvoorwaarden van deze websites.  Als u besluit om dergelijke gelinkte websites te openen, doet u dit op eigen risico.

De Cargill Klantportal kan ook links bevatten naar andere websites die eigendom zijn van Cargill of onze gelieerde ondernemingen.  De gebruiksvoorwaarden van deze websites wijken af van deze Gebruiksvoorwaarden.  Voordat u een andere website gebruikt, dient u de gebruiksvoorwaarden voor die website te lezen.

Inhoud uploaden

Wanneer u gebruik maakt van een functie waarmee u inhoud kunt uploaden naar de Cargill Klantportal, of waarmee u contact kunt maken met andere gebruikers van de Cargill Klantportal, mag u hiermee niet: (i) toepasselijke lokale, nationale of internationale wet- of regelgeving schenden; (ii)  een onwettig of frauduleus gevolg veroorzaken; (iii) inhoud verzenden die illegaal, beledigend, lasterlijk, obsceen, inbreukmakend, bedreigend, onjuist, misleidend of anderszins ongepast is ; of (iv)  virussen of bugs verzenden, of andere schadelijke inhoud die de Cargill Klantportal of de Cargill-systemen kan beschadigen of verstoren. U garandeert dat dergelijke bijdragen voldoen aan deze normen, en u bent aansprakelijk jegens Cargill en vrijwaart Cargill voor eventuele schending van deze garantie. Wij hebben het recht om een dergelijke post die u op de Cargill Klantportal plaatst te verwijderen indien uwpost naar onze mening niet aan deze normen voldoet. U bent verantwoordelijk voor de back-up van uw inhoud.

Vrijwaringsclausules

DE CARGILL-KLANTPORTAL WORDT AANGEBODEN 'IN DE FEITELIJKE STAAT' EN 'ZOALS BESCHIKBAAR, ZONDER ENIGE VERKLARINGEN OF GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK. VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, WIJZEN CARGILL ZIJN GELIEERDE ONDERNEMINGEN EN HUN RESPECTIEVE BESTUURDERS, DIRECTEUREN, WERKNEMERS, AGENTEN, LICENTIEGEVERS EN DIENSTVERLENERS UITDRUKKELIJK ALLE VERKLARINGEN EN GARANTIES AF, VAN WELKE AARD DAN OOK, UITDRUKKELIJK, STILZWIJGEND, OF WETTELIJK, MET BETREKKING TOT (1) DE CARGILL KLANTPORTAL; (2) DE INHOUD, PRODUCTEN EN DIENSTEN DIE VIA DE CARGILL KLANTPORTAL BESCHIKBAAR WORDEN GESTELD, (3) UW GEBRUIK VAN DE CARGILL KLANTPORTAL; EN (4) WEBSITES WAARNAAR DE CARGILL KLANTPORTAL EEN KOPPELING MAAKT. ZONDER BEPERKING VAN DE ALGEMEENHEID VAN HET VOORGAANDE, WIJZEN CARGILL, ZIJN GELIEERDE ONDERNEMINGEN EN HUN RESPECTIEVE BESTUURDERS, DIRECTEUREN, WERKNEMERS, AGENTEN, LICENTIEGEVERS EN DIENSTVERLENERS ALLE VERKLARINGEN EN GARANTIES AF (A) MET BETREKKING TOT DE VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EIGENDOM EN NIET-INBREUKMAKENDHEID; (B) VOORTVLOEIEND UIT HANDELSCONVENTIE OF CONTRACTUITVOERING; (C) MET BETREKKING TOT DE VEILIGHEID VAN DE CARGILL KLANTPORTAL OF DE CARGILL-SYSTEMEN; (D) DAT DE INHOUD ACTUEEL, RELEVANT OF BETROUWBAAR IS; OF (E) DAT UW GEBRUIK VAN DE CARGILL KLANTPORTAL ONONDERBROKEN OF VRIJ VAN FOUTEN ZAL ZIJN.

IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS DE BEPERKING VAN BEPAALDE GARANTIES NIET TOEGESTAAN, DUS EEN AANTAL VAN DEZE VRIJWARINGSBEPALINGEN ZIJN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

ONDER GEEN BEDING ZIJN CARGILL, ZIJN GELIEERDE ONDERNEMINGEN, OF HUN RESPECTIEVE DIRECTEUREN, BESTUURDERS, WERKNEMERS, AGENTEN, LICENTIEGEVERS EN DIENSTVERLENERS AANSPRAKELIJK JEGENS U OF EEN DERDE VOOR INDIRECTE, INCIDENTELE, BIJZONDERE SCHADE, MORELE SCHADEVERGOEDING OF GEVOLGSCHADE, MET INBEGRIP VAN WINSTDERVING, VERLIES VAN INKOMSTEN, SPAARGELDEN, GEGEVENS OF GOODWILL, VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET DE TOEGANG TOT, HET GEBRUIK OF DE ONMOGELIJKHEID TOT GEBRUIK VAN DE CARGILL KLANTPORTAL OF IN VERBAND MET INHOUD, PRODUCTEN EN DIENSTEN DIE BESCHIKBAAR WORDEN GESTELD VIA DE CARGILL KLANTPORTAL.

IN GEEN GEVAL ZAL DE GEZAMENLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN CARGILL, ZIJN GELIEERDE ONDERNEMINGEN OF HUN RESPECTIEVE BESTUURDERS, DIRECTEUREN, WERKNEMERS, AGENTEN, LICENTIEGEVERS EN DIENSTVERLENERS JEGENS U OF EEN DERDE DIE VIA U AANSPRAAK MAAKT, OP GROND VAN WELKE OORZAAK DAN OOK, VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET DE CARGILL KLANTPORTAL, HOGER ZIJN DAN USD 100.00.

ELKE VAN DE VOORGAANDE BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID GELDEN VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, ONGEACHT OF DE VERMEENDE AANSPRAKELIJKHEID GEBASEERD IS OP CONTRACT, NALATIGHEID OF EEN ANDERE ONRECHTMATIGE DAAD, RISICOAANSPRAKELIJKHEID, OF EEN ANDERE GROND, EN ZELFS INDIEN EEN BEVOEGDE VERTEGENWOORDIGER VAN CARGILL OF EEN VAN ZIJN GELIEERDE ONDERNEMINGEN, LICENTIEGEVERS OF DIENSTVERLENERS OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN OF OP DE HOOGTE ZOU MOETEN ZIJN GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADEVERGOEDING, EN ZONDER REKENING TE HOUDEN MET HET SUCCES OF DE EFFECTIVITEIT VAN ANDERE RECHTSMIDDELEN.

In sommige rechtsgebieden is de uitsluiting van aansprakelijkheid voor bepaalde soorten schade niet toegestaan. Dienovereenkomstig zijn een aantal van de voorgaande beperkingen van aansprakelijkheid mogelijk niet op u van toepassing.

Beëindiging en wijziging

Wij kunnen de Cargill Klantportal (met inbegrip van de inhoud) op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving stopzetten of wijzigen.

Overig

Interpretatie.  Zoals in deze Gebruiksvoorwaarden gebruikt, betekent 'met inbegrip van', 'met inbegrip van, maar niet beperkt tot".

Verklaringen van afstand.  Het door ons op enig moment niet afdwingen van een van de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden of het door ons niet uitoefenen van een recht uit hoofde van deze Gebruiksvoorwaarden worden niet beschouwd als een verklaring van afstand van een dergelijke bepaling of dergelijk recht. Alle verklaringen van afstand moeten schriftelijk worden vastgelegd. Tenzij de schriftelijke afstandsverklaring een uitdrukkelijke andersluidende verklaring bevat, mag geen enkele verklaring van afstand door één van ons of een schending van een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden of van enig recht uit hoofde van deze Gebruiksvoorwaarden worden uitgelegd als een verklaring van afstand van een voortdurende of volgende schending van deze bepaling, een verklaring van afstand van de bepaling zelf, of een verklaring van afstand van een recht onder deze Gebruiksvoorwaarden.

Scheidbaarheid.  Indien een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden door een rechtbank van een competente jurisdictie in strijd met toepasselijk recht wordt geacht, wordt een dergelijke bepaling gewijzigd en geïnterpreteerd met als doel om te bereiken dat de oorspronkelijke bepaling voor zover wettelijk toegestaan en de resterende bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden onverminderd van kracht blijven.

Toepasselijk recht.  Deze Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan de wetgeving van de staat Minnesota en de federale wetgeving van de Verenigde Staten, onverminderd de bepalingen van de wetgeving van het land waarin u zich bevindt en waarvan niet bij overeenkomst kan worden afgeweken bij overeenkomst en zonder verwijzing naar de beginselen van het internationaal privaatrecht, zoals dergelijke wetgeving wordt toegepast op overeenkomsten die zijn aangegaan en volledig worden uitgevoerd in de staat Minnesota tussen inwoners van deze staat. 

Rechtsbevoegdheid.  De Cargill Klantportal wordt beheerd en verzorgd vanuit de Verenigde Staten en is niet bedoeld voor gebruik in een ander rechtsgebied of onder ander recht dan dat van de Verenigde Staten.  De Cargill Klantportal kan in bepaalde rechtsgebieden buiten de VS niet geschikt of beschikbaar voor gebruik zijn. U dient, op uw kosten, te allen tijde gedurende de looptijd van deze overeenkomst, te beschikken over alle machtigingen, licenties, vergunningen en andere goedkeuringen die u nodig heeft voor toegang tot en gebruik van de Cargill Klantportal. Eventuele vorderingen of rechtszaken tegen ons die voortvloeien uit of verband houden met deze Gebruiksvoorwaarden brengt u uitsluitend voor een staats- of federale rechter in Hennepin County, Minnesota. Hierbij stemt u onherroepelijk in met en onderwerpt u zich aan de rechtsbevoegdheid van voormelde rechters voor alle vorderingen die onder deze Gebruiksvoorwaarden worden ingesteld.

Volledige overeenkomst.  Deze Gebruiksvoorwaarden omvatten de volledige afspraken en overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot de Cargill Klantportal en vervangen alle eerdere mededelingen, onderhandelingen en overeenkomsten, zowel mondeling, schriftelijk als elektronisch, tussen u en ons met betrekking hiertoe.

Contact

Mocht u vragen hebben over deze Gebruiksvoorwaarden of op grond hiervan een kennisgeving willen doen of Feedback willen doorgeven,

Stuur dan een e-mail naar [email protected]

Schrijf ons op:

Cargill Customer Portal Terms of Use Inquiries
Cargill Corporate Affairs #50
Cargill, Inc.
PO Box 9300
Minneapolis, MN  55440-9300