skip to main content

Warunki użytkowania portalu

Aktualizacja:  26.03.2020

Niniejsze warunki użytkowania („Warunki użytkowania”) definiują zasady korzystania z niniejszej witryny internetowej („Portal klienta firmy Cargill”).  Portal klienta firmy Cargill jest udostępniany i obsługiwany przez firmę Cargill, Incorporated („Cargill”, „my”, „nas” lub „nasz”).  Określenia „Użytkownik” i „Twój” używane w niniejszym dokumencie dotyczą użytkownika, podmiotu lub innej osoby, która uzyskuje dostęp do Portalu klienta firmy Cargill lub korzysta z niego w inny sposób.

Zgoda Użytkownika

NALEŻY DOKŁADNE ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI UŻYTKOWANIA. UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA PRZESTRZEGANIE NINIEJSZYCH WARUNKÓW UŻYTKOWANIA I UZNAJE JE ZA WIĄŻĄCE PRZEZ UZYSKANIE DOSTĘPU DO PORTALU KLIENTA FIRMY CARGILL LUB KORZYSTANIE Z NIEGO. JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE WYRAŻA ZGODY NA NINIEJSZE WARUNKI UŻYTKOWANIA, NIE MOŻE KORZYSTAĆ Z PORTALU KLIENTA FIRMY CARGILL.

Zmiany w niniejszych Warunkach użytkowania

Firma Cargill może zmienić niniejsze Warunki użytkowania w dowolnym momencie ze skutkiem natychmiastowym, publikując ich nową wersję w Portalu klienta firmy Cargill.  Każda taka publikacja będzie zawierać datę zmiany na górze tej strony.  Używanie Portalu klienta firmy Cargill po takiej publikacji oznacza wyrażenie zgody na zmienione Warunki użytkowania. Z tego względu należy pamiętać, aby regularnie przeanalizować zamieszczoną wersję niniejszych Warunków użytkowania.

Dostęp do bieżącej wersji niniejszych Warunków użytkowania można uzyskać w dowolnym momencie, klikając łącze „Warunki użytkowania” na dole każdej strony Portalu klienta firmy Cargill.

Warunki specjalne dotyczące obszarów chronionych hasłem

Portal klienta firmy Cargill obejmuje obszary, dostępne dla wszystkich gości, oraz obszary chronione hasłem.  Podczas rejestracji w celu użycia obszaru chronionego hasłem, Użytkownik może zostać poproszony o wyrażenie zgody (przez zaznaczenie pola lub kliknięcie przycisku) na specjalne warunki użytkowania obszaru chronionego hasłem. Jeśli te warunki specjalne są inne niż niniejsze Warunki użytkowania, warunki specjalne będą stanowić uzupełnienie lub zmianę niniejszych Warunków użytkowania w odniesieniu do kwestii dotyczących warunków specjalnych w zakresie korzystania z obszaru chronionego hasłem przez Użytkownika.  Niniejsze Warunki użytkowania dotyczą wszystkich obszarów Portalu klienta firmy Cargill z wyjątkiem zmian wprowadzonych przez warunki specjalne.

Następujące warunki dotyczą wyłącznie obszarów Portalu klienta firmy Cargill chronionych hasłem:

  • Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że informacje podane przez niego w ramach procesu rejestracji oraz w innych przypadkach są prawdziwe, prawidłowe i nie wprowadzają w błąd.
  • Identyfikator i hasło Użytkownika będą używane wyłącznie w celu uzyskania dostępu do obszarów chronionych hasłem, do których Użytkownik ma dostęp, i do żadnego innego celu. 
  • Użytkownik będzie przechowywał swoje hasło w tajemnicy, nie będzie go ujawniał ani nie zezwoli innym osobom na jego użycie, a także będzie zapobiegał nieautoryzowanemu użyciu swojego identyfikatora i hasła .
  • Użytkownik nie będzie przekazywał ani przypisywał osobom trzecim swojego identyfikatora i hasła. Każde działanie lub zaniechanie ze strony kogokolwiek, komu Użytkownik ujawni swoje hasło, będzie traktowane tak, jako działanie lub zaniechanie Użytkownika. 
  • Jeśli Użytkownik podejrzewa, że ktoś inny uzyskał dostęp do identyfikatora i hasła Użytkownika, powinien natychmiast powiadomić firmę Cargill. 
  • Po wygaśnięciu lub zakończeniu użytkowania Portalu klienta firmy Cargill Użytkownik przestanie z niego korzystać i usunie hasło z każdego zapisu Użytkownika. 
  • Firma Cargill może zmienić hasło i identyfikator Użytkownika w dowolnej chwili wedle własnego uznania. 
  • Jeśli Użytkownik otrzyma za pośrednictwem Portalu Klienta firmy Cargill jakiekolwiek informacje, do których nie powinien mieć dostępu, powinien natychmiast powiadomić firmę Cargill.
  • Użytkownik nie będzie rozpowszechniać lub ujawniać informacji ani danych dostarczonych Użytkownikowi za pośrednictwem obszaru chronionego hasłem (chyba że są one publicznie dostępne) i przyjmuje do wiadomości, że materiały zawarte w obszarach chronionych hasłem w Portalu klienta firmy Cargill mogą mieć charakter komercyjnie wrażliwy i poufny dla firmy Cargill.

Niniejsze warunki mają istotne znaczenie dla firmy Cargill podczas udostępniania obszarów Portalu klienta firmy Cargill chronionych hasłem.  Firma Cargill może anulować lub ograniczyć dostęp Użytkownika do Portalu klienta firmy Cargill lub korzystanie z niego, w tym również zawiesić lub przerwać rejestrację Użytkownika w przypadku naruszenia któregokolwiek z tych warunków.

Oświadczenia Użytkownika

Jeśli Użytkownik uzyskuje dostęp do Portalu klienta firmy Cargill lub korzysta z niego w imieniu firmy, Użytkownik oświadcza, że jest upoważniony do użytkowania Portalu klienta firmy Cargill w jego imieniu oraz że zarówno Użytkownik, jak i reprezentowana przez niego  firma wyraziła zgodę na niniejsze Warunki użytkowania i posiada wszelkie uprawnienia i zgody wymagane do korzystania z Portalu klienta firmy Cargill.

Użytkownik oświadcza, że będzie przestrzegać najwyższych standardów uczciwości we wszelkich transakcjach biznesowych inicjowanych za pośrednictwem Portalu klienta firmy Cargill.

Użytkownik oświadcza, że nie będzie angażować się w działania szkodliwe dla Portalu klienta firmy Cargill (np. poprzez wprowadzanie wirusów, trojanów, robaków ani innych szkodliwych materiałów).

Użytkownik oświadcza, że nie będzie podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do Portalu klienta firmy Cargill, serwera, na którym jest przechowywany Portal klienta firmy Cargill ani żadnego serwera, komputera ani bazy danych połączonych z Portalem klienta firmy Cargill.

Wymiana opinii

Zachęcamy Użytkownika do przesyłania komentarzy, opinii, sugestii i innych informacji (wspólnie określanych jako „Opinie”).  Przesłanie Opinii będzie jednak oznaczać przeniesienie na nas wszystkich praw, tytułów i udziałów dotyczących danej opinii, w tym wszystkich praw autorskich i innych praw własności intelektualnej, a Opinia będzie naszą wyłączną własnością.  W rezultacie, będziemy mieć np. prawo do wprowadzenia w życie, wykorzystywania, tworzenia, używania, kopiowania, ujawniania, wyświetlania lub publicznego odtwarzania, rozpowszechniania, ulepszania i modyfikowania wszelkich Opinii w dowolnym celu, bez ograniczeń i bez odszkodowania dla Użytkownika. Z tego względu Użytkownik nie powinien wysyłać nam żadnych Opinii, których nie chce nam przypisać.

Zasady ochrony prywatności w Internecie firmy Cargill

Zasady ochrony prywatności w Internecie firmy Cargill przedstawiają sposób, w jaki chronimy prywatność Użytkownika podczas użytkowania Portalu klienta firmy Cargill. Aby zapoznać się z Zasadami ochrony prywatności w Internecie firmy Cargill, kliknij tutaj. Zasady ochrony prywatności w Internecie firmy Cargill stanowią część niniejszych Warunków użytkowania i niniejszym zostały w nich uwzględnione.

Własność i licencja

Firma Cargill lub jej licencjodawcy są właścicielami wszystkich praw, tytułów i udziałów w Portalu klienta firmy Cargill.  Tekst, zdjęcia, obrazy, ilustracje, grafiki, klipy audio, wideo i audio-wideo oraz inne dane i materiały udostępnione za pośrednictwem Portalu klienta firmy Cargill (wspólnie określane jako „Zawartość”) są chronione znakiem towarowym, znakiem usługowym, szatą graficzną, prawem autorskim, patentem, tajemnicą handlową i innymi prawami własności intelektualnej.  Nie ograniczając powyższych, Zawartość Portalu stanowi dzieło zbiorowe należące do firmy Cargill i podlega prawu Stanów Zjednoczonych oraz międzynarodowemu prawu dotyczącemu praw autorskich i traktatom. Firma Cargill jest właścicielem praw autorskich w zakresie wyboru, koordynacji, aranżacji i ulepszania Zawartości. Postanowienia niniejszych Warunków użytkowania nie przenoszą żadnych praw, tytułów ani udziałów dotyczących jakiejkolwiek Zawartości.

Przyznajemy Użytkownikowi ograniczoną licencję na przeglądanie, pobieranie i drukowanie kopii całej Zawartości, do której Użytkownik uzyskał dostęp, zgodnie z niniejszymi Warunkami użytkowania, wyłącznie do wewnętrznego użytku biznesowego lub niekomercyjnego użytku osobistego Użytkownika.  Ta licencja podlega następującym warunkom: (1) Użytkownik nie usuwa, nie modyfikuje ani nie zasłania żadnych informacji dotyczących praw autorskich, znaków towarowych lub innych informacji dotyczących praw własności występujących w Zawartości, (2) Użytkownik przestrzega wszystkich obowiązujących przepisów prawa, ustaw i rozporządzeń, oraz (3) Użytkownik otrzymuje Zawartość jako człowiek (w sposób inny niż przez wyszukiwanie danych, roboty lub inne zautomatyzowane metody gromadzenia lub wyodrębniania danych).  Firma Cargill może cofnąć niniejszą licencję w dowolnym momencie bez uprzedzenia i bez podania przyczyny.  Firma Cargill zastrzega sobie wszelkie inne prawa do Zawartości, a Użytkownik zgadza się nie kopiować, nie rozpowszechniać, nie wykonywać ani nie prezentować publicznie, nie przygotowywać, nie nadawać, nie wykorzystywać dzieł pochodnych opartych na jakiejkolwiek części Zawartości ani nie zezwalać na to innym bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Cargill. 

Znaki towarowe

Używane lub wyświetlane w Portalu klienta firmy Cargill znaki towarowe i znaki usługowe („Znaki towarowe”) są zarejestrowanymi i niezarejestrowanymi znakami towarowymi członków firmy Cargill, jej spółek zależnych lub stron trzecich. Użytkownikowi nie wolno używać żadnych znaków towarowych prezentowanych w Portalu klienta firmy Cargill bez wcześniejszej wyraźnej pisemnej zgody firmy Cargill lub właściciela znaku towarowego.

Łącza

Portal klienta firmy Cargill może zawierać łącza do innych witryn internetowych należących do podmiotów trzecich.  Łącze do witryny internetowej podmiotu trzeciego nie stanowi poręczenia za tę witrynę. Firma Cargill nie ponosi odpowiedzialności za działania, produkty ani zawartość tych podmiotów trzecich ani ich witryn internetowych. Użytkownik może być zobligowany do przestrzegania warunków użytkowania takich witryn internetowych. Jeśli Użytkownik zdecyduje się na uzyskanie dostępu do witryn internetowych wskazywanych łączami, robi to na własną odpowiedzialność.

Portal klienta firmy Cargill może również zawierać łącza do innych witryn internetowych należących do firmy Cargill lub jej spółek zależnych.  Warunki użytkowania takich witryn internetowych różnią się od niniejszych Warunków użytkowania. Przed rozpoczęciem użytkowania jakiejkolwiek innej witryny internetowej Użytkownik powinien zapoznać się z warunkami użytkowania takiej witryny.

Przesyłanie Zawartości

Podczas każdego używania funkcji przesyłania Zawartości do Portalu klienta firmy Cargill lub nawiązywania kontaktu z innymi użytkownikami Portalu klienta firmy Cargill, Użytkownikowi nie wolno: (i) naruszać jakichkolwiek obowiązujących lokalnych, krajowych lub międzynarodowych przepisów prawa, ustaw i rozporządzeń; (ii) brać udziału w jakiejkolwiek działalności niezgodnej z prawem lub umożliwiającej osiągnięcie nieuczciwego celu lub skutku; (iii) przekazywać zawartości, która jest nielegalna, obraźliwa, oszczercza, obsceniczna, naruszająca przepisy prawa, stanowiąca groźby, fałszywa, wprowadzająca w błąd lub w inny sposób niewłaściwa; lub (iv) przesyłać wirusów, błędów lub innej szkodliwej zawartości, która może uszkodzić lub zakłócić działanie Portalu klienta firmy Cargill lub systemów firmy Cargill. Użytkownik gwarantuje, że każde przesyłanie zawartości jest zgodne z powyższymi zasadami i Użytkownik będzie ponosił odpowiedzialność wobec firmy Cargill i zwalnia ją z odpowiedzialności za wszelkie naruszenia niniejszego zobowiązania. Firma Cargill ma prawo do usunięcia wszelkich publikacji zamieszczonych przez Użytkownika w Portalu Klienta firmy Cargill, jeśli publikacje Użytkownika w opinii firmy Cargill nie są zgodne z tymi standardami. Użytkownik jest odpowiedzialny za tworzenie kopii zapasowych swojej Zawartości.

Zastrzeżenia prawne

PORTAL KLIENTA FIRMY CARGILL JEST UDOSTĘPNIANY W STANIE „TAK JAK JEST” I W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI BEZ JAKICHKOLWIEK OŚWIADCZEŃ ANI GWARANCJI. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO FIRMA CARGILL, JEJ SPÓŁKI ZALEŻNE ORAZ ICH DYREKTORZY, CZŁONKOWIE ZARZĄDU, PRACOWNICY, AGENCI, LICENCJODAWCY I USŁUGODAWCY WYRAŹNIE WYŁĄCZAJĄ WSZELKIE OŚWIADCZENIA I GWARANCJE WSZELKIEGO RODZAJU, WYRAŹNE, DOROZUMIANE LUB USTAWOWE, DOTYCZĄCE (1) PORTALU KLIENTA FIRMY CARGILL; (2) ZAWARTOŚCI, PRODUKTÓW I USŁUG UDOSTĘPNIANYCH ZA POŚREDNICTWEM PORTALU KLIENTA CARGILL; (3) KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z PORTALU KLIENTA FIRMY CARGILL; ORAZ (4) WSZYSTKICH WITRYN INTERNETOWYCH, DO KTÓRYCH ŁĄCZE ZNAJDUJE SIĘ W PORTALU KLIENTA FIRMY CARGILL. NIE OGRANICZAJĄC OGÓLNEGO CHARAKTERU POSTANOWIEŃ POWYŻEJ, FIRMA CARGILL, JEJ SPÓŁKI ZALEŻNE ORAZ ICH DYREKTORZY, CZŁONKOWIE ZARZĄDU, PRACOWNICY, AGENCI, LICENCJODAWCY I USŁUGODAWCY ZRZEKAJĄ SIĘ WSZELKICH OŚWIADCZEŃ I GWARANCJI (A) DOTYCZĄCYCH PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO KONKRETNEGO ZASTOSOWANIA, TYTUŁU PRAWNEGO I NIENARUSZALNOŚCI; (B) WYNIKAJĄCYCH Z PRZEBIEGU TRANSAKCJI LUB WYNIKÓW; (C) DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA PORTALU KLIENTA FIRMY CARGILL LUB SYSTEMÓW CARGILL; (D) DOTYCZĄCYCH TEGO, CZY ZAWARTOŚĆ JEST DOKŁADNA, KOMPLETNA, AKTUALNA, WŁAŚCIWA LUB WIARYGODNA; LUB (E) DOTYCZĄCYCH TEGO, ŻE KORZYSTANIE Z PORTALU KLIENTA FIRMY CARGILL BĘDZIE NIEPRZERWANE LUB WOLNE OD BŁĘDÓW.

Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenie niektórych gwarancji, zatem niektóre z tych zastrzeżeń prawnych mogą nie mieć zastosowania do Użytkownika.

Ograniczenia odpowiedzialności

FIRMA CARGILL, JEJ SPÓŁKI ZALEŻNE LUB ICH CZŁONKOWIE ZARZĄDU, DYREKTORZY, PRACOWNICY, AGENCI, LICENCJODAWCY I USŁUGODAWCY W ŻADNYM PRZYPADKU NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA ANI ŻADNEJ STRONY TRZECIEJ ZA JAKIEKOLWIEK POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE, PRZYKŁADOWE LUB WYNIKOWE STRATY LUB SZKODY, W TYM UTRATĘ ZYSKÓW, PRZYCHODÓW, OSZCZĘDNOŚCI, DANYCH LUB WARTOŚCI FIRMY, WYNIKAJĄCE Z DOSTĘPU, KORZYSTANIA LUB NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA Z PORTALU KLIENTA FIRMY CARGILL LUB W ZWIĄZKU Z JAKĄKOLWIEK ZAWARTOŚCIĄ, PRODUKTAMI I USŁUGAMI UDOSTĘPNIANYMI ZA POŚREDNICTWEM PORTALU KLIENTA FIRMY CARGILL.

W ŻADNYM WYPADKU ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY CARGILL, JEJ SPÓŁEK ZALEŻNYCH ANI ICH DYREKTORÓW, CZŁONKÓW ZARZĄDU, PRACOWNIKÓW, AGENTÓW, LICENCJODAWCÓW I USŁUGODAWCÓW WYNIKAJĄCA Z NINIEJSZEJ UMOWY WOBEC UŻYTKOWNIKA LUB JAKIEGOKOLWIEK PODMIOTU TRZECIEGO, PODNOSZĄCEGO ZA POŚREDNICTWEM TEGO UŻYTKOWNIKA ROSZCZENIA Z JAKIEJKOLWIEK PRZYCZYNY, WYNIKAJĄCEJ Z PORTALU KLIENTA FIRMY CARGILL LUB ZWIĄZANEJ Z NIM, NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ 100,00 USD.

POWYŻSZE OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄ ZASTOSOWANIE W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY DOMNIEMANA ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYNIKA Z UMOWY, ZANIEDBANIA LUB INNEGO CZYNU NIEDOZWOLONEGO, BEZPOŚREDNIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI CZY TEŻ NA INNEJ PODSTAWIE, NAWET JEŚLI UPOWAŻNIONY PRZEDSTAWICIEL FIRMY CARGILL LUB JEDNEJ Z JEJ SPÓŁEK ZALEŻNYCH, LICENCJODAWCÓW LUB USŁUGODAWCÓW ZOSTAŁ POWIADOMIONY LUB POWINIEN BYŁ WIEDZIEĆ O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD, BEZ WZGLĘDU NA POWODZENIE LUB SKUTECZNOŚĆ INNYCH ŚRODKÓW ZARADCZYCH.

Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie odpowiedzialności niektórych rodzajów szkód. W związku z tym, niektóre z powyższych ograniczeń odpowiedzialności mogą nie dotyczyć Użytkownika.

Wycofywanie i modyfikowanie

Firma Cargill może zaprzestać prowadzenia lub zmodyfikować Portal klienta firmy Cargill (w tym Zawartość) w całości lub w części w dowolnym momencie bez powiadomienia.

Różne

Interpretacja.  Termin „w tym” w rozumieniu niniejszych Warunków użytkowania oznacza „w tym, między innymi”.

Wyłączenia odpowiedzialności.  Brak przestrzegania w dowolnym momencie przez firmę Cargill któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków użytkowania lub któregokolwiek z praw przewidzianych w niniejszym dokumencie nie będzie uznawane za zrzeczenie się takiego postanowienia lub prawa. Wszystkie zrzeczenia się z  odpowiedzialności lub uprawnień muszą być wydane w formie pisemnej. Żadne naruszenie przez Cargill któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków użytkowania lub jakiegokolwiek prawa w nich przewidzianego nie będzie interpretowane jako dalsze lub kolejne zrzeczenie się z odpowiedzialności lub uprawnienia, zrzeczenie się samego postanowienia lub zrzeczenie się jakiegokolwiek prawa w ramach niniejszych Warunków użytkowania, chyba że pisemne zrzeczenie się z odpowiedzialności lub uprawnienia zawiera wyraźne oświadczenie, że jest inaczej.

Rozdzielność.  Jeśli dowolne z postanowień niniejszych Warunków użytkowania zostanie uznane przez właściwy sąd za sprzeczne z prawem, takie postanowienie zostanie zmienione i zinterpretowane w taki sposób, aby jak najlepiej osiągnąć cele pierwotnego postanowienia w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, a pozostałe postanowienia niniejszych Warunków użytkowania pozostaną w pełnej mocy i skuteczności.

Prawo właściwe.  Niniejsze Warunki użytkowania podlegają prawu stanu Minnesota oraz prawu federalnemu Stanów Zjednoczonych, bez uszczerbku dla przepisów prawa kraju, w którym znajduje się Użytkownik, których nie można wykluczyć na mocy umowy, oraz z wyłączeniem mocy obowiązującej przepisów kolizyjnych, ponieważ takie prawa są stosowane do umów zawieranych i wykonywanych w całości na terenie stanu Minnesota między mieszkańcami stanu Minnesota. 

Kwestie kompetencyjne.  Portal klienta firmy Cargill jest kontrolowany i obsługiwany z terytorium Stanów Zjednoczonych i nie podlega żadnej jurysdykcji ani prawu innemu niż prawo Stanów Zjednoczonych.  Portal klienta firmy Cargill może nie być odpowiedni ani dostępny do użytkowania w niektórych krajach poza jurysdykcją Stanów Zjednoczonych. W okresie obowiązywania niniejszej Umowy Użytkownik powinien na swój koszt uzyskać i utrzymywać w mocy wszystkie zatwierdzenia, licencje, zezwolenia i inne upoważnienia umożliwiające uzyskanie dostępu do Portalu klienta firmy Cargill i jego użytkowania. Wszystkie czynności lub postępowania przeciwko firmie Cargill, które wynikają z niniejszych Warunków użytkowania lub są z nimi powiązane, należy zgłaszać wyłącznie w sądzie stanowym lub federalnym w Hennepin County, Minnesota. Użytkownik niniejszym nieodwołalnie wyraża zgodę i zrzeka się podnoszenia zarzutu niewłaściwości osobowej (in personam) tych sądów w odniesieniu do wszystkich roszczeń zgłaszanych na podstawie niniejszych Warunków użytkowania.

Całość umowy.  Niniejsze Warunki użytkowania zawierają kompletną treść i umowę między Użytkownikiem a firmą Cargill dotyczącą Portalu klienta firmy Cargill i zastępują wszelkie wcześniejsze komunikaty, negocjacje i umowy, zarówno ustne, pisemne, jak i elektroniczne, między Użytkownikiem a firmą Cargill w odniesieniu do nich.

Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszych Warunków użytkowania lub powiadomienia czy opinii na ich temat

wyślij wiadomość e-mail do [email protected]

Napisz do nas na adres:

Cargill Customer Portal Terms of Use Inquiries
Cargill Corporate Affairs #50
Cargill, Inc.
PO Box 9300
Minneapolis, MN  55440-9300