skip to main content

Điều khoản sử dụng Cổng thông tin

Ngày cập nhật:  26/03/2020 

Các điều khoản sử dụng này (“Điều khoản sử dụng”) điều chỉnh việc sử dụng Trang web này (“Cổng thông tin khách hàng của Cargill”).  Cổng thông tin khách hàng của Cargill do Cargill, Incorporated (“Cargill”, “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”) cung cấp và vận hành.  Các thuật ngữ “Bạn” và “Của bạn” được dùng trong tài liệu này đề cập đến cá nhân, thực thể hay người khác truy cập hoặc sử dụng Cổng thông tin khách hàng của Cargill.

Sự đồng ý của bạn

VUI LÒNG XEM LẠI KỸ CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY. NẾU TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG CỔNG THÔNG TIN KHÁCH HÀNG CỦA CARGILL, THÌ TỨC LÀ BẠN ĐỒNG Ý TUÂN THỦ CŨNG NHƯ CHỊU SỰ RÀNG BUỘC CỦA CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY. KHÔNG SỬ DỤNG CỔNG THÔNG TIN KHÁCH HÀNG CỦA CARGILL NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY.

Sửa đổi Điều khoản sử dụng

Chúng tôi có thể sửa đổi các Điều khoản sử dụng này vào bất cứ lúc nào bằng cách đăng phiên bản đã sửa đổi lên Cổng thông tin khách hàng của Cargill. Khi đó, các điều khoản sửa đổi này sẽ có hiệu lực ngay lập tức.  Từng bài đăng như vậy sẽ bao gồm ngày sửa đổi ở đầu trang này.  Việc bạn sử dụng Cổng thông tin khách hàng của Cargill sau mỗi bài đăng như vậy sẽ được xem là bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng đã sửa đổi. Vì lý do này, Bạn cần thường xuyên xem lại phiên bản Điều khoản sử dụng đã đăng.

Bạn có thể truy cập vào phiên bản hiện tại của các Điều khoản sử dụng này bất cứ lúc nào bằng cách nhấp vào liên kết có tên “Điều khoản sử dụng” ở cuối mỗi trang trên Cổng thông tin khách hàng của Cargill.

Điều khoản đặc biệt đối với các khu vực được bảo vệ bằng mật khẩu

Cổng thông tin khách hàng của Cargill bao gồm các khu vực mà tất cả khách truy cập đều xem được và các khu vực được bảo vệ bằng mật khẩu.  Nếu đăng ký sử dụng khu vực được bảo vệ bằng mật khẩu, Bạn có thể phải đồng ý (bằng cách chọn hộp hoặc nhấp vào nút) với các điều khoản đặc biệt điều chỉnh việc bạn sử dụng khu vực đó. Nếu khác với các Điều khoản sử dụng này, thì các điều khoản đặc biệt đó sẽ bổ sung hoặc sửa đổi cho các Điều khoản sử dụng này liên quan đến chủ đề của các điều khoản đặc biệt đó trong việc Bạn sử dụng khu vực được bảo vệ bằng mật khẩu.  Các Điều khoản sử dụng này sẽ áp dụng cho tất cả các khu vực trên Cổng thông tin khách hàng của Cargill, trừ trường hợp được sửa đổi bởi các điều khoản đặc biệt này.

Các điều khoản sau đây chỉ áp dụng cho các khu vực được bảo vệ bằng mật khẩu trên Cổng thông tin khách hàng của Cargill:

  • Bạn cam đoan và đảm bảo rằng thông tin mà bạn cung cấp trong quá trình đăng ký và các quá trình khác là đúng, chính xác và không gây hiểu nhầm.
  • Bạn sẽ chỉ sử dụng ID Người dùng và mật khẩu của mình để truy cập vào các khu vực được bảo vệ bằng mật khẩu mà bạn có quyền truy cập và không vì bất kỳ mục đích nào khác. 
  • Bạn phải luôn giữ bí mật mật khẩu của mình, không tiết lộ mật khẩu hoặc cho phép bất cứ ai sử dụng mật khẩu , đồng thời ngăn chặn việc sử dụng trái phép ID người dùng và mật khẩu.
  • Bạn không được chuyển hay chỉ định ID người dùng và mật khẩu của assign mình cho bất kỳ bên thứ ba nào. Mọi hành động hoặc thiếu sót của bất cứ ai có mật khẩu mà bạn tiết lộsẽ được xem là hành động/thiếu sót mà bạn gây ra. 
  • Bạn phải thông báo ngay cho Cargill nếu nghi ngờ ai đó có quyền sử dụng ID người dùng và mật khẩu của bạn. 
  • Bạn phải dừng sử dụng và xóa mật khẩu khỏi bất kỳ tài liệu nào của mình sau khi hết hạn hoặc khi bạn chấm dứt sử dụng Cổng thông tin khách hàng của Cargill. 
  • Theo quyết định riêng của mình, Cargill có thể thay đổi mật khẩu và ID người dùng của bạn bất cứ lúc nào. 
  • Bạn phải thông báo ngay cho Cargill nếu nhận được bất kỳ thông tin nào qua Cổng thông tin khách hàng của Cargill cho biết Bạn không có quyền truy cập.
  • Bạn không được phổ biến hay tiết lộ thông tin hoặc dữ liệu nhận được thông qua khu vực được bảo vệ bằng mật khẩu (trừ khi được cung cấp công khai). Đồng thời, Bạn xác nhận rằng tài liệu có trong khu vực được bảo vệ bằng mật khẩu trên Cổng thông tin khách hàng của Cargill có thể mang tính nhạy cảm về thương mại và bí mật với Cargill..

Các điều khoản và điều kiện này đóng vai trò quan trọng với Cargill trong việc cung cấp khu vực bảo vệ bằng mật khẩu trên Cổng thông tin khách hàng của Cargill.  Cargill có thể hủy hoặc giới hạn việc Bạn truy cập/sử dụng Cổng thông tin khách hàng của Cargill, bao gồm tạm ngưng hoặc chấm dứt quá trình đăng ký người dùng của Bạn nếu Bạn vi phạm bất kỳ điều khoản và điều kiện nào trong số đó.

Tuyên bố của bạn

Nếu Bạn đang truy cập hoặc sử dụng Cổng thông tin khách hàng của Cargill thay mặt một công ty, Bạn tuyên bố rằng Bạn được phép sử dụng Cổng thông tin khách hàng của Cargill thay mặt công ty mà Bạn cho biết rằng bạn đại diện, đồng thời cả Bạn và công ty đó đều đã đồng ý với các Điều khoản sử dụng này, cũng như nhận được mọi sự ủy quyền và đồng ý cần thiết để sử dụng Cổng thông tin khách hàng của Cargill.

Bạn tuyên bố rằng Bạn sẽ duy trì tiêu chuẩn cao nhất về tính liêm chính trong mọi giao dịch kinh doanh được xúc tiến qua Cổng thông tin khách hàng của Cargill.

Bạn tuyên bố rằng bạn sẽ không tham gia vào hoạt động gây hại đến Cổng thông tin khách hàng của Cargill (chẳng hạn như phát tán vi-rút, trojan, sâu hoặc tài liệu độc hại khác).

Bạn tuyên bố rằng bạn sẽ không tìm cách lấy quyền truy cập trái phép vào Cổng thông tin khách hàng của Cargill, máy chủ lưu trữ Cổng thông tin khách hàng của Cargill hoặc bất kỳ máy chủ, máy tính hay cơ sở dữ liệu nào kết nối với Cổng thông tin khách hàng của Cargill. 

Phản hồi

Chúng tôi hoan nghênh nhận xét, phản hồi, gợi ý và các thư từ trao đổi khác của Bạn (gọi chung là “Phản hồi”).  Tuy nhiên, việc bạn gửi Phản hồi sẽ được xem là bạn đã chỉ định cho chúng tôi tất cả các quyền, quyền sở hữu và quyền lợi trên toàn cầu về Phản hồi đó, bao gồm tất cả bản quyền và các quyền sở hữu trí tuệ khác. Đồng thời, Phản hồi sẽ là tài sản độc quyền của chúng tôi.  Do đó, chẳng hạn như chúng tôi sẽ có quyền giảm bớt việc thực thi, khai thác, tạo ra, sử dụng, sao chép, tiết lộ, hiển thị hoặc thực hiện một cách công khai, phân phối, cải thiện và sửa đổi bất kỳ Phản hồi nào cho bất kỳ mục đích nào đi nữa, mà không bị hạn chế và không phải bồi thường cho Bạn. Vì lý do này, không gửi cho chúng tôi bất kỳ Phản hồi nào mà bạn không muốn chỉ định cho chúng tôi.

Chính sách quyền riêng tư trực tuyến của chúng tôi

Chính sách quyền riêng tư trực tuyến của chúng tôi mô tả cách chúng tôi bảo vệ Quyền riêng tư của bạn khi Bạn sử dụng Cổng thông tin khách hàng của Cargill. Để xem lại Chính sách quyền riêng tư trực tuyến của chúng tôi, hãy nhấp vào đây. Chính sách quyền riêng tư trực tuyến của chúng tôi là một phần và được lồng ghép vào các Điều khoản sử dụng này.

Quyền sở hữu và Giấy phép

Cargill hoặc người cấp phép của Cargill nắm giữ tất cả các quyền, quyền sở hữu và quyền lợi trên Cổng thông tin khách hàng của Cargill.  Văn bản, ảnh, hình ảnh, hình minh họa, đồ họa, âm thanh, clip video và video âm thanh cùng với các dữ liệu và tài liệu khác cung cấp thông qua Cổng thông tin khách hàng của Cargill (gọi chung là “Nội dung”) được bảo vệ theo nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, hình dáng thương mại, bản quyền, bằng sáng chế, bí mật thương mại và các luật sở hữu trí tuệ khác.  Không giới hạn những quy định trên, Nội dung trên cổng thông tin là tài sản tổng hợp do Cargill sở hữu theo các luật và hiệp định về bản quyền của Hoa Kỳ và quốc tế. Cargill sở hữu bản quyền trong việc lựa chọn, điều phối, sắp xếp và cải thiện Nội dung. Không có quy định nào trong các Điều khoản sử dụng này chuyển nhượng bất cứ quyền, quyền sở hữu hoặc quyền lợi nào về Nội dung bất kỳ.

Theo điều khoản này, chúng tôi cấp cho Bạn giấy phép có giới hạn để xem, tải xuống và in các bản sao của bất kỳ Nội dung nào mà bạn đã có quyền truy cập theo các Điều khoản sử dụng này, hoàn toàn cho mục đích kinh doanh nội bộ của bạn hoặc cho mục đích cá nhân phi thương mạicủa riêng Bạn.  Giấy phép đó tuân theo các điều kiện sau (1) Bạn không được xóa, sửa đổi hay che giấu bất kỳ bản quyền, nhãn hiệu hoặc các thông báo khác về quyền sở hữu khỏi Nội dung, (2) Bạn tuân thủ tất cả các luật, quy chế và quy định hiện hành và (3) Bạn có được Nội dung với tư cách người dùng (không phải qua hành vi "đào mỏ" dữ liệu, rô-bốt hay các phương thức thu thập hoặc trích xuất dữ liệu tự động khác).  Cargill có thể thu hồi giấy phép đó bất cứ lúc nào mà không cần thông báo hoặc không cần đưa ra lý do.  Cargill có tất cả các quyền khác đối với Nội dung. Bạn đồng ý rằng Bạn sẽ không sao chép, phân phối, thực hiện hay hiển thị công khai, chuẩn bị các sản phẩm phái sinh dựa trên, truyền phát, khai thác/sử dụng bất kỳ phần nào của Nội dung hoặc cho phép người khác làm như vậy khi không được chúng tôi cho phép trước bằng văn bản. 

Nhãn hiệu

Nhãn hiệu và nhãn hiệu dịch vụ được dùng hoặc hiển thị trên Cổng thông tin khách hàng của Cargill ("Nhãn hiệu") là các nhãn hiệu đã đăng ký và chưa đăng ký của các thành viên của Cargill, công ty liên kết của Cargill hoặc các bên thứ ba. Bạn không được sử dụng Nhãn hiệu bất kỳ hiển thị trên Cổng thông tin khách hàng của Cargill khi không được Cargill hoặc chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép rõ ràng từ trước bằng văn bản.

Liên kết

Cổng thông tin khách hàng của Cargill có thể liên kết với các Trang web khác do bên thứ ba sở hữu.  Liên kết đến Trang web của bên thứ ba không có nghĩa là sự xác nhận Trang web bên thứ ba đó.   Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với các hành động, sản phẩm hay nội dung của các bên thứ ba đó hoặc Trang web của họ.  Bạn phải chịu sự ràng buộc của các điều khoản sử dụng trên Trang web đó.  Nếu quyết định truy cập vào bất kỳ Trang web liên kết nào như vậy, Bạn phải tự chịu rủi ro.

Ngoài ra, Cổng thông tin khách hàng của Cargill có thể chứa liên kết đến các Trang web khác do Cargill hoặc công ty liên kết của chúng tôi sở hữu.  Điều khoản sử dụng của các Trang web đó khác với các Điều khoản sử dụng này.  Trước khi sử dụng bất kỳ Trang web nào khác, Bạn phải xem lại các điều khoản sử dụng của Trang web đó.

Tải lên nội dung

Bất cứ khi nào Bạn tận dụng một tính năng cho phép tải nội dung lên Cổng thông tin khách hàng của Cargill hoặc liên hệ với người dùng khác trên Cổng thông tin khách hàng của Cargill, Bạn không được: (i) vi phạm bất kỳ luật lệ hoặc quy định hiện hành nào của địa phương, quốc gia hoặc quốc tế; (ii) gây ra bất kỳ mục đích hoặc tác động gian lận hay phi pháp nào; (iii) gửi nội dung không hợp pháp, mang tính lạm dụng, phỉ báng, tục tĩu, vi phạm, đe dọa, giả mạo, gây hiểu nhầm hoặc không phù hợp; hay (iv) gửỉ bất kỳ vi-rút hoặc lỗi nào, hoặc nội dung gây hại khác có thể làm hư hại hoặc gián đoạn Cổng thông tin khách hàng của Cargill hay các hệ thống của Cargill.  Bạn đảm bảo rằng mọi sự đóng góp như vậy đều tuân thủ các tiêu chuẩn này, đồng thời Bạn sẽ chịu trách nhiệm pháp lý với Cargill  và bồi thường cho Cargill vì bất kỳ hành vi vi phạm nào đối với sự đảm bảo này. Chúng tôi có quyền xóa mọi bài đăng mà Bạn tạo trên Cổng thông tin khách hàng của Cargill nếu cho rằng bài đăng của Bạn không tuân thủ các tiêu chuẩn này.  Bạn chịu trách nhiệm sao lưu nội dung của mình. 

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

CỔNG THÔNG TIN KHÁCH HÀNG CỦA CARGILL ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ "NGUYÊN TRẠNG" VÀ "CÓ SẴN", MÀ KHÔNG CÓ TUYÊN BỐ HAY BẢO ĐẢM DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO. TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP, CARGILL, CÔNG TY LIÊN KẾT CỦA CARGILL VÀ GIÁM ĐỐC, VIÊN CHỨC, NHÂN VIÊN, ĐẠI LÝ, NGƯỜI CẤP PHÉP VÀ NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TƯƠNG ỨNG CỦA CARGILL TỪ CHỐI RÕ RÀNG TẤT CẢ CÁC TUYÊN BỐ VÀ BẢO ĐẢM DƯỚI MỌI HÌNH THỨC, CHO DÙ LÀ RÕ RÀNG, NGỤ Ý HAY THEO QUY ĐỊNH, LIÊN QUAN ĐẾN (1) CỔNG THÔNG TIN KHÁCH HÀNG CỦA CARGILL; (2) NỘI DUNG, SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP THÔNG QUA CỔNG THÔNG TIN KHÁCH HÀNG CỦA CARGILL; (3) VIỆC BẠN SỬ DỤNG CỔNG THÔNG TIN KHÁCH HÀNG CỦA CARGILL; VÀ (3) BẤT KỲ TRANG WEB NÀO LIÊN KẾT VỚI CỔNG THÔNG TIN KHÁCH HÀNG CỦA CARGILL. KHÔNG GIỚI HẠN QUY ĐỊNH TRÊN, CARGILL, CÔNG TY LIÊN KẾT CỦA CARGILL VÀ GIÁM ĐỐC, VIÊN CHỨC, NHÂN VIÊN, ĐẠI LÝ, NGƯỜI CẤP PHÉP VÀ NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TƯƠNG ỨNG CỦA CARGILL TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI TẤT CẢ CÁC TUYÊN BỐ VÀ BẢO ĐẢM (A) VỀ KHẢ NĂNG CÓ THỂ BÁN CỦA SẢN PHẨM, MỨC ĐỘ PHÙ HỢP VỚI MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, QUYỀN SỞ HỮU VÀ SỰ KHÔNG VI PHẠM; (B) PHÁT SINH TỪ QUÁ TRÌNH XỬ LÝ HOẶC THỰC HIỆN; (C) VỀ TÍNH BẢO MẬT CỦA CỔNG THÔNG TIN KHÁCH HÀNG CỦA CARGILL HOẶC HỆ THỐNG CỦA CARGILL; (D) RẰNG NỘI DUNG LÀ CHÍNH XÁC, ĐẦY ĐỦ, CẬP NHẬT, PHÙ HỢP HOẶC ĐÁNG TIN CẬY; HOẶC (E) RẰNG VIỆC BẠN SỬ DỤNG CỔNG THÔNG TIN KHÁCH HÀNG CỦA CARGILL SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN HOẶC KHÔNG CÓ LỖI.

Một số khu vực pháp lý không cho phép giới hạn các bảo đảm nhất định. Do đó, một số tuyên bố từ chối trách nhiệm này có thể không áp dụng với Bạn

Giới hạn trách nhiệm pháp lý

TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, CARGILL, CÔNG TY LIÊN KẾT CỦA CARGILL HOẶC CÁC VIÊN CHỨC, GIÁM ĐỐC, NHÂN VIÊN, ĐẠI LÝ, NGƯỜI CẤP PHÉP VÀ NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TƯƠNG ỨNG CỦA CARGILL KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỚI BẠN HOẶC VỚI BÊN THỨ BA NÀO VỀ BẤT KỲ TỔN THẤT HOẶC THIỆT HẠI GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT, ĐIỂN HÌNH HOẶC DO HẬU QUẢ, BAO GỒM CÁC TỔN THẤT VỀ LỢI NHUẬN, DOANH THU, KHOẢN TIẾT KIỆM, DỮ LIỆU HOẶC UY TÍN KINH DOANH, PHÁT SINH TỪ HOẶC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC TRUY CẬP, SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG THỂ SỬ DỤNG CỔNG THÔNG TIN KHÁCH HÀNG CỦA CARGILL HOẶC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN BẤT KỲ NỘI DUNG, SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ NÀO ĐƯỢC CUNG CẤP THÔNG QUA CỔNG THÔNG TIN KHÁCH HÀNG CỦA CARGILL.

THEO ĐIỀU KHOẢN NÀY, TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, CARGILL, CÔNG TY LIÊN KẾT CỦA CARGILL HOẶC GIÁM ĐỐC, VIÊN CHỨC, NHÂN VIÊN, ĐẠI LÝ, NGƯỜI CẤP PHÉP VÀ NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ CỦA CARGILL KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ TỔNG THỂ VỚI BẠN HOẶC VỚI BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO XÁC NHẬN THÔNG QUA BẠN ĐỐI VỚI NGUYÊN NHÂN NÀO PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN CỔNG THÔNG TIN KHÁCH HÀNG CỦA CARGILL VƯỢT QUÁ 100 USD.

MỖI GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NÊU TRÊN ÁP DỤNG CHO PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP, CHO DÙ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ BỊ CÁO BUỘC LÀ DỰA TRÊN HỢP ĐỒNG, SỰ BẤT CẨN HOẶC SƠ XUẤT KHÁC, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NGHIÊM NGẶT HAY BẤT KỲ CƠ SỞ NÀO KHÁC, VÀ NGAY CẢ KHI NGƯỜI ĐẠI DIỆN ĐƯỢC CẤP PHÉP CỦA CARGILL HOẶC MỘT TRONG CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT, NGƯỜI CẤP PHÉP HOẶC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ CỦA CARGILL ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO HOẶC ĐÃ BIẾT ĐẾN KHẢ NĂNG XẢY RA NHỮNG THIỆT HẠI NHƯ VẬY, VÀ KHÔNG XÉT ĐẾN SỰ THÀNH CÔNG HAY HIỆU QUẢ CỦA CÁC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC KHÁC.

Một số khu vực pháp lý không cho phép loại trừ trách nhiệm pháp lý đối với các loại thiệt hại nhất định. Theo đó, một số giới hạn trách nhiệm pháp lý nêu trên có thể không áp dụng với Bạn.

Ngừng cung cấp và sửa đổi

Chúng tôi có thể ngừng cung cấp hoặc sửa đổi toàn bộ hay một phần Cổng thông tin khách hàng của Cargill (bao gồm cả Nội dung) vào bất cứ lúc nào mà không cần thông báo.

Các yếu tố khác

Diễn giải.  Thuật ngữ “bao gồm” được dùng trong Điều khoản sử dụng này nghĩa là “bao gồm, nhưng không giới hạn”.

Tuyên bố khước từ.  Vào bất kỳ thời điểm nào, việc chúng tôi không thể yêu cầu thực hiện bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản sử dụng này hoặc thực thi quyền bất kỳ được cung cấp tại đây sẽ không bị coi là tuyên bố khước từ điều khoản hoặc quyền như vậy. Mọi tuyên bố khước từ phải bằng văn bản. Trừ khi tuyên bố khước từ bằng văn bản có chứa tuyên bố rõ ràng đối lập với những điều nêu trên, mọi tuyên bố khước từ mà bất kỳ ai trong số chúng tôi đưa ra về việc vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản sử dụng này hay bất kỳ quyền nào được cung cấp tại đây sẽ không được xem là tuyên bố khước từ hành động vi phạm điều khoản đó một cách liên tục hay tiếp nối, tuyên bố khước từ chính điều khoản đó hay tuyên bố khước từ bất kỳ quyền nào theo các Điều khoản sử dụng này.

Tính hiệu lực từng phần.  Nếu một tòa án có thẩm quyền tài phán quyết định rằng bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản sử dụng này là trái với luật pháp, thì trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, chúng tôi sẽ thay đổi và diễn giải điều khoản này nhằm thể hiện chính xác nhất mục đích của điều khoản ban đầu, đồng thời các điều khoản còn lại trong Điều khoản sử dụng này sẽ còn nguyên hiệu lực thi hành.

Luật điều chỉnh.  Các Điều khoản sử dụng này chịu sự điều chỉnh của các luật của Tiểu bang Minnesota và các luật liên bang của Hoa Kỳ, mà không ảnh hưởng đến các điều khoản của Luật tại quốc gia Bạn cư trú (không thể làm mất hiệu lực theo hợp đồng) và không tham chiếu đến các nguyên tắc xung đột với luật, vì các luật như vậy áp dụng cho các thỏa thuận mà cư dân của Tiểu bang Minnesota tham gia và thực hiện hoàn toàn trong Tiểu bang Minnesota. 

Vấn đề về khu vực pháp lý.  Cổng thông tin khách hàng của Cargill được kiểm soát và vận hành tại Hoa Kỳ, đồng thời không được Sử dụng theo bất kỳ khu vực pháp lý hoặc luật nào không phải là luật của Hoa Kỳ.  Cổng thông tin khách hàng của Cargill có thể không phù hợp hoặc không có sẵn để sử dụng ở một số khu vực pháp lý ngoài Hoa Kỳ. Trong suốt thời hạn của Thỏa thuận này, Bạn tự chịu chi phí về việc lấy và duy trì hiệu lực của tất cả nội dung phê duyệt, giấy phép, giấy chứng nhận và các giấy tờ ủy quyền khác để Bạn truy cập và sử dụng Cổng thông tin khách hàng của Cargill. Bạn phải gửi mọi thủ tục tố tụng đối với Chúng tôi phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản sử dụng này hoàn toàn tại tòa án liên bang hoặc tiểu bang ở Hạt Hennepin, Minnesota. Bạn đồng ý vĩnh viễn và gửi lên cơ quan tài phán cá nhân của tòa án nói trên tất cả những khiếu nại được thực hiện theo Điều khoản sử dụng này.

Toàn bộ thỏa thuận.  Các Điều khoản sử dụng này chứa toàn bộ thông tin cũng như thỏa thuận giữa Bạn và chúng tôi liên quan đến Cổng thông tin khách hàng của Cargill. Các Điều khoản sử dụng này sẽ thay thế toàn bộ thư từ, nội dung đàm phán và thỏa thuận, dù là bằng miệng, văn bản hay theo đường điện tử trước đây giữa Bạn và chúng tôi về vấn đề này.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu Bạn có bất cứ thắc mắc nào liên quan hoặc đang gửi thông báo hay Phản hồi theo các Điều khoản sử dụng này, hãy

Gửi email tới [email protected]

Gửi thư cho chúng tôi theo địa chỉ:

Cargill Customer Portal Terms of Use Inquiries
Cargill Corporate Affairs #50
Cargill, Inc.
PO Box 9300
Minneapolis, MN  55440-9300