skip to main content

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНФОРМАЦИЯТА ЗА НАЕМАНЕ НА РАБОТА

Актуализирано: 24.05.2018

Настоящото Съобщение обяснява по какъв начин Cargill използва Личната информация за кандидатите за работа. Наричаме това „Информация за наемане на работа“. Можете също така да имате някои законни права по отношение на Информацията за наемане на работа. Те са обобщени и в настоящото Съобщение.

Настоящото Съобщение се прилага за заявления, подадени чрез уебсайта за кариери на Cargill, включително чрез системата на трета страна, наречена Taleo, трети страни, като например агенции за набиране на персонал, табла с обяви за работа и други средства, като например по пощата или имейл.

1. КАКВА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРА CARGILL ЗА НАЕМАНЕ НА РАБОТА?

В повечето случаи Cargill ще събира Информация за наемане на работа само по време на процеса по набиране на персонал, която е необходима за достъп до Вас за длъжността, за която сте кандидатствали.  Това включва следните категории:

 • Информация при кандидатстване: Като цяло тази информация ще ни каже кой/коя сте и ще ни помогне да си изградим представа за Вашите способности и пригодност за определени длъжности. Този вид информация може да включва Вашето име, информация за контакт, настояща компания, информация, съдържаща се във Вашата CV/автобиография (напр. професионална квалификация, предишен трудов стаж и лични интереси и опит), информация, съдържаща се в акаунтите Ви в социални медии или лични уебсайтове или акаунти (напр. LinkedIn или Twitter), информация за вида на работата и проектите, в които участвате, и всякаква друга информация, която можете да пожелаете да ни предоставите като част от Вашето кандидатстване за работа;
 • Информация в процеса по набиране на персонал: Това е информация, която се събира в резултат на процеса по набиране на персонал, като например представянето Ви в центрове за оценяване или на интервю, и информация, предоставена от Вашите рецензенти;
 • Информация за бъдещи възможности: Това е информация, която се събира с цел да се поддържа връзка с Вас за бъдещи възможности за работа в Cargill, като например Вашето име, имейл, местоположение, област на компетентност и вида на ролята, която представлява интерес за Вас;
 • Информация от уебсайта за кариери: Това е информация, свързана с използването от Вас на уебсайта за кариери на Cargill, например Вашият IP адрес. Тази информация може да бъде събирана с помощта на бисквитки и подобни технологии. За повече информация относно това как Cargill използва бисквитки и подобни технологии, моля, вижте Съобщението за поверителност в онлайн пространството на Cargill;
 • Лична информация за наказателни престъпления или медицинска информация ще бъде търсена само когато това е разрешено от приложимото законодателство.

Cargill обикновено получава Информация за наемане на работа или (a) директно от Вас (например когато предоставяте информация като част от Вашето кандидатстване за работа или по време на процеса по набиране на персонал), или (б) от трети страни (например от агенции за набиране на персонал). Cargill ще посочва дали исканата информация е задължителна или е по избор. Cargill също така ще обяснява какви са последствията, ако решите да не предоставите информация, която Cargill е посочила като задължителна. В някои случаи това може да означава, че Cargill е в невъзможност да разгледа кандидатурата Ви.  

2. КАКВО ЩЕ ПРАВИ CARGILL С ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯТА ЗА НАЕМАНЕ НА РАБОТА?

Основните цели, за които Cargill използва Вашата информация за наемане на работа, включват:

 • Поддържане и обработване на Вашата кандидатура, например, за да може Cargill да оцени способността Ви да отговорите на изискванията на длъжностната характеристика с цел да състави списък на одобрените кандидати и да провери референциите и професионалната квалификация, предоставени от кандидатите.
 • Подобряване на процеса за кандидатстване в Cargill, например, за да се гарантира, че уебсайтът за кариери е лесен за използване от потребителите и съдържа подходяща и полезна информация.
 • Управление на сигурността, например, за да се гарантира сигурността на помещенията, активите, информацията, служителите и останалия персонал на Cargill.
 • Спазване на законите и нормативната уредба, като например спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия и други правни или данъчни задължения, или във връзка със съдебни спорове или вътрешни разследвания или одит, както и мониторинг на равните възможности.

Cargill може да проверява предоставяната от Вас Информация за наемане на работа и/или да събира Лична информация за Вас от източници на трети страни за подпомагане на „Проверките преди назначаване на работа“. Ако това стане:

 • Ще бъдете уведомени предварително кои аспекти на Вашата Информация за наемане на работа ще бъдат проверявани, включително и обяснение как ще бъдат извършени Проверките преди назначаването на работа; и
 • Информация за наказателни престъпления (ако има събрана такава) или медицинска информация ще бъде събирана само чрез официални, упълномощени източници и в съответствие с приложимото законодателство.

Cargill може също така да поиска от Вас да се подложите на тестване за наркотици и алкохол, преди да започне назначаването на работа, в съответствие с приложимото законодателство.

Cargill ще обработва Вашата Информация за наемане на работа само когато има правно основание да извършва това. Като цяло Cargill ще обработва Вашата Информация за наемане на работа, за да си помогне при решаването дали да влезе в трудовоправно отношение или да сключи трудов договор с Вас. При други случаи Cargill ще обработва Вашата Информация за наемане на работа, тъй като сте дали на Cargill съгласието си да извършва това. В този случай можете да оттеглите такова съгласие по всяко време.

Cargill може също така да обработва Вашата Информация за наемане на работа, за да спази правните си задължения или тъй като това е в законните бизнес интереси на Cargill да го извърши (например, когато е необходимо да се разберат кандидатите достатъчно подробно, така че Cargill да може да управлява един ефективен процес по наемане на персонал).

Cargill може да обработва Вашата Информация за наемане на работа по отношение на пол, раса, етнически произход или физическо или психично здраве, когато обработването е необходимо за спазване на местните закони и/или е необходимо за идентифициране или преразглеждане на наличието или отсъствието на равенство на възможностите или третирането.

3. ПРИНЦИПИ НА CARGILL ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

Cargill спазва следните принципи по отношение на Информацията за наемане на работа:

 • ние работим с нея по коректен и законен начин;
 • ние ги обработваме за конкретни законни търговски цели и не ги обработваме по начин, който не съответства на тези цели;
 • ние си служим с Информацията за наемане на работа, която е подходяща, съответстваща и не е прекомерна за целта, за която се обработва;
 • ние я поддържаме в точен, и когато необходимо, актуален вид;
 • ние я водим по начин, който позволява идентификация за не по-дълго, отколкото е необходимо за целите, за които тя се събира;
 • ние предпазваме информацията от неволно или неправомерно унищожаване или случайно изгубване, изменение, неразрешено разкриване или достъп, като си служим с подходящите технически и организационни мерки;
 • ние я обработваме в съответствие с правата на личността.

4. НА КОГО СЕ РАЗКРИВА ИНФОРМАЦИЯТА ЗА НАЕМАНЕ НА РАБОТА?

(a) В рамките на Cargill

Cargill ограничава достъпа до Информацията за наемане на работа до хора от компанията, които е необходимо да имат достъп до тази информация по силата на служебните си задължения. Например някои лица в рамките на Cargill ще имат достъп до Вашата Информация за наемане на работа с цел обработването на кандидатурата Ви и управлението на процеса по набиране на персонал (това може да включва лица в Екипа по набиране на персонал и лица, на които бихте докладвали, ако кандидатурата Ви е успешна). Тъй като сме световна компания, която осъществява дейност отвъд националните граници, може да има случаи, в които тази „необходимост да се знае“ изисква прехвърляне на Вашата информация към Cargill в друга държава, включително такава, която не осигурява или осигурява по-малка правна защита на Личната информация.
Cargill е въвела правен механизъм, познат като „Задължителни корпоративни правила“, за да осигури необходимите предпазни мерки за защита на Информацията за наемане на работа от ЕИП при прехвърлянето ѝ към друга компания на Cargill.

(b) Извън Cargill

Cargill обменя Информацията за наемане на работа с упълномощени Външни доставчици на услуги за осъществяване и управление на процеса по набиране на персонал. Например Cargill може да обменя Вашата Информацията за наемане на работа с такива доставчици на услуги с цел извършването на идентифициране и проверка на кандидатурата Ви и на информацията, която сте ни предоставили. Това включва проверката на академичните и професионалните квалификации.

Моля да имате предвид, че е възможно някои от нашите външни доставчици да са членове на рамковото споразумение „Щит за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ“ (вижте https://www.privacyshield.gov/list). Практика на Cargill е също така да изисква от Външните доставчици на услуги да прилагат подходящи гаранции за защита на Личната информация, която се прехвърля извън ЕИП, когато е необходимо.

Освен на нашите външни доставчици на услуги, по принцип Cargill разкрива данни на служителите извън Cargill и нейните доставчици на услуги:

 • когато това се изисква по закон;
 • в отговор на правомерно искане за съдействие от полицията или друг правоприлагащ орган; и/или
 • при искане на правна консултация от външни адвокати на Cargill или във връзка със съдебен спор с трето лице;

5. КОЛКО ВРЕМЕ CARGILL ЩЕ ЗАПАЗВА ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЕМАНЕ НА РАБОТА?

Cargill съхранява Вашата Информация за наемане на работа в съответствие с нашите вътрешни политики и процедури за запазване на данните. Ако кандидатурата Ви при нас е неуспешна (или ако откажете предложената Ви работа), Cargill ще съхранява Вашата Информация за наемане на работа за срок не по-дълъг от необходимия за конкретния процес по наемане на персонал, освен ако не дадете съгласието си за различна продължителност, за да се даде възможност на Cargill да съхранява Вашата Информация за наемане на работа, така че да можем отново да се свържем с Вас, ако се появи друга подходяща длъжност.

6. КЪДЕ CARGILL СЪХРАНЯВА ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЕМАНЕ НА РАБОТА?

Информацията за наемане на работа може да бъде прехвърлена или съхранявана на място извън държавата на произход (включително за кандидати за работа в ЕИП, извън ЕИП) в държави, които имат не толкова строги или изобщо нямат закони за защита на данните. Тя може също така да бъде обработвана от персонал или от наши доставчици в други юрисдикции, които също имат не толкова строги или изобщо нямат закони за защита на данните.

Винаги когато Cargill прехвърля Вашата Информация за наемане на работа, ние ще вземем изискващите се по закон мерки, за да осигурим прилагането на подходящи гаранции за защита на Вашата Информация за наемане на работа и да сме сигурни, че тя се третира по сигурен начин и в съответствие с настоящото Съобщение. Ако се намирате в ЕИП, можете да се свържете с нас за копие от тези гаранции, които Cargill е въвела за защита на Вашата информация за наемане на работа и на правата на неприкосновеност на личния живот при тези обстоятелства.

7. УПРАЖНЯВАНЕ НА ВАШИТЕ ПРАВА

Имате право да поискате достъп до, коригиране или изтриване на Информацията за наемане на работа, която Cargill съхранява за Вас. Имате също така право да направите възражение срещу или да ограничите някои видове обработване на Вашата Информация за наемане на работа и да поискате да получите машинно четимо копие на Информацията за наемане на работа, която сте ни предоставили.

Всяко искане за упражняване на някое от тези права ще бъде оценявано от нас в зависимост от всеки конкретен случай. Може да има случаи, в които от Cargill не се изисква по закон да изпълни искането Ви или поради съответните правни изключения, които са предвидени в приложимото законодателство за защита на данните.

Ако забележите някаква грешка във заявлението си, която желаете да коригирате, или ако искате да научите повече за всякакви въпроси, свързани с настоящото Съобщение, моля, свържете се с Централен отдел за защита на личните данни на адрес: [email protected] или

Централен отдел за защита на личните данни
[email protected]
Технологично управление, риск и контрол
9320 Excelsior Blvd
Hopkins MN 55343
САЩ

Ако имате някакви притеснения по отношения на начина, по който Cargill е обработила Вашата Информация за наемане на работа, трябва най-напред да се свържете с нас. Ако все още не сте удовлетворени, имате право да подадете жалба до Вашия Орган за защита на личните данни.